สายงานระบบส่ง เดินหน้าขยายผลการใช้งานระบบ EGAT-VOC สารสนเทศช่องทางใหม่ของการรับฟังเสียงจากลูกค้าของ กฟผ. ในรูปแบบ Application on Smartphone เพิ่มความคล่องตัวในการรับฟังข้อเสนอแนะ เน้นตอบสนองการแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วทันใจยิ่งขึ้น

20150423-M01-01

          นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการใช้งานระบบ EGAT-VOC on Smartphone เพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการจากลูกค้าของ กฟผ. ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมี นายอดุลย์ พิทักษ์ชาติวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะทำงานพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าด้านพลังงานไฟฟ้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 201 อาคาร ท.100 สำนักงานกลาง กฟผ. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

          นายสุธน บุญประสงค์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาระบบรับฟังเสียงลูกค้าของ กฟผ. หรือ EGAT-VOC เป็นเครื่องมือที่จะส่งผลให้ กฟผ. มีการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นมาตรฐาน เพื่อสนองรับต่อระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจในด้านการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคน จะตระหนักในความสำคัญของการรับฟังเสียงจากลูกค้า และนำข้อมูลสารสนเทศจากระบบดังกล่าว ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ กฟผ. สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

          นายอดุลย์ พิทักษ์ชาติวงศ์ กล่าวว่า ระบบ EGAT-VOC ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2554 และเปิดตัวใช้งานในปี 2555 เพื่อกำกับดูแลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อมูล ข้อร้องเรียน ความต้องการ และข้อเสนอแนะจากลูกค้า บันทึกลงในระบบ EGAT-VOC โดยในปี 2556 ได้ปรับปรุงระบบให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า และในปี 2557 ได้พัฒนาระบบเพิ่มเติมโดยเน้นความสะดวกและทันยุคสมัย เพื่อให้ลูกค้าสามารถบันทึกคำร้องเข้าระบบผ่านอุปกรณ์ Smartphone ได้โดยตรง

          ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นมา นายธวัชชัย ค้ำไพโรจน์ หัวหน้ากองสารสนเทศสายงานระบบส่ง ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน เป็นผู้แทนคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการลูกค้าด้านพลังงานไฟฟ้า พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ เดินทางเข้าเยี่ยมเยียนและบรรยายแนะนำการใช้งานระบบ EGAT-VOC on Smartphone ให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม หลังจากนั้นจะดำเนินการขยายผลการใช้งานระบบ EGAT-VOC ให้กับลูกค้าธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในความดูแลของสายงานรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจต่อไป

          ด้านลูกค้าส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าฯ และสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. เป็นอย่างดี และรู้สึกยินดีที่ กฟผ. มาเยี่ยมเยียนและนำเสนอช่องทางติดต่อใหม่ด้วยระบบ EGAT-VOC ในรูปแบบ Application on Smartphone ซึ่งทำให้การสื่อสารข้อมูลมีความสะดวก ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น

          สำหรับด้านข้อมูลข่าวสาร ลูกค้าทุกรายมีความต้องการทราบข่าวสารที่สะดวกรวดเร็วเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ในระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. รวมไปจนถึงสถานการณ์ ภัยพิบัติต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจ่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้าซึ่งมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยลูกค้าตรงของ กฟผ. ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 10 ราย คือ กฟน., กฟภ., บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ตาคลี, บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ท่าหลวง, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ทุ่งสง, บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน), บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด, กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ (ทหารเรือ) และสถานีวิทยุเอเชียเสรี