การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า

gross-energy-generation-and-purchase_2018-04

ประเภทเชื้อเพลิง เดือน เมษายน 2561
จำนวน (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) ร้อยละ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของ กฟผ.
- ก๊าซธรรมชาติ
- ถ่านหิน
- พลังงานหมุนเวียน
- น้ำมันเตา
- น้ำมันดีเซล
- พลังงานอื่นๆ
รวม
พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากเอกชน
- ซื้อ

3,077.13 
1,304.07 
591.34 

0.40 
27.23 
5,000.17 

10,575.24

19.76 
8.37 
3.80 


0.17 
32.10 

67.90 
รวม 15,575.41 100.00

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.