การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า

gross-energy-generation-and-purchase_2018-099

 

ประเภทเชื้อเพลิง เดือน กันยายน 2561
จำนวน (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) ร้อยละ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของ กฟผ.
- ก๊าซธรรมชาติ
- ถ่านหิน
- พลังงานหมุนเวียน
- น้ำมันเตา
- น้ำมันดีเซล
- พลังงานอื่นๆ
รวม
พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากเอกชน
- ซื้อ

2,849.55 
1,282.15 
782.42 
-
6.26 
21.50 
4,921.88 

11,123.60

17.76 
7.87 
4.87 

0.04 
0.13 
30.67 

69.33 
รวม 16,045.48 100.00

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.