การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า

gross-energy-generation-and-purchase_2018-07

 

ประเภทเชื้อเพลิง เดือน กรกฎาคม 2561
จำนวน (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) ร้อยละ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของ กฟผ.
- ก๊าซธรรมชาติ
- ถ่านหิน
- พลังงานหมุนเวียน
- น้ำมันเตา
- น้ำมันดีเซล
- พลังงานอื่นๆ
รวม
พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากเอกชน
- ซื้อ

3,382.63 
1,385.92 
522.84 
5.70 
37.54 
20.00 
5,354.63 

10,978.18

20.71 
8.49 
3.20 
0.03 
0.23 
0.12 
32.78 

67.22 
รวม 16,332.81 100.00

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.