การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า

 

gross-energy-generation-and-purchase_2019-08

ประเภทเชื้อเพลิง เดือน สิงหาคม 2562
จำนวน (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) ร้อยละ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของ กฟผ.
     - ก๊าซธรรมชาติ
     - ถ่านหิน
     - พลังงานหมุนเวียน
     - น้ำมันเตา
     - น้ำมันดีเซล
     - พลังงานอื่น ๆ
รวม
พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากเอกชน
     - ซื้อ

3,308.22 
1,154.82 
392.01 
140.29 
3.29 
21.11 
5,019.74 

11,557.17 

19.96 
6.96 
2.36 
0.85 
0.02 
0.13 
30.28 

69.72  
รวม 16,576.91  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.