การใช้เชื้อเพลิง

fuel-consumption_2019-09

ชนิดเชื้อเพลิง เดือน กันยายน 2562
ปริมาณ เฉลี่ยวันละ
น้ำมันเตา (ล้านลิตร)
น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร)
ลิกไนต์ (ตัน)
ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต)

0.81 
994,390.00 
21,097.05 

0.03 
33,146.33 
703.24 

 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.