การใช้เชื้อเพลิง

fuel-consumption_2019-07

ชนิดเชื้อเพลิง เดือน กรกฎาคม 2562
ปริมาณ เฉลี่ยวันละ
น้ำมันเตา (ล้านลิตร)
น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร)
ลิกไนต์ (ตัน)
ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต)
43.44 
16.07 
1,231,867.00 
24,876.06 
1.40 
0.52 
39,737.65 
802.45 

 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.