การใช้เชื้อเพลิง

ชนิดเชื้อเพลิง เดือน กันยายน 2560
ปริมาณ เฉลี่ยวันละ
น้ำมันเตา (ล้านลิตร)
น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร)
ลิกไนต์ (ตัน) *
ก๊าซธรรมชาติ (ล้าน ลบ.ฟุต)
-
0.92
1,305,809.00
27,132.46
-
0.03
42,122.87
875.24
รวม - -

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.