การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

energy-sales_2018-08

energy-sales_20182-08

ประเภทลูกค้า เดือน สิงหาคม 2561
การจำหน่าย
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
ร้อยละ รายได้การจำหน่าย
(ล้านบาท)
ร้อยละ
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลูกค้าตรง
การไฟฟ้าลาว
การไฟฟ้ามาเลเซีย
การไฟฟ้ากัมพูชา
อื่น ๆ
4,587.30 
11,442.29 
107.19 
0.57 


28.43 
70.91 
0.66 12,679.53 
31,642.63 
365.49 
0.93 


28.37 
70.81 
0.82 

-

รวม 16,137.35 100.00 44,688.58 100.00

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.