การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

ประเภทลูกค้า เดือน ตุลาคม 2560
การจำหน่าย
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
ร้อยละ รายได้การจำหน่าย
(ล้านบาท)
ร้อยละ
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลูกค้าตรง
การไฟฟ้าลาว
การไฟฟ้ามาเลเซีย
การไฟฟ้ากัมพูชา
อื่น ๆ
4,344.07
11,015.18
109.57
10.09
0.14
2.49
-
28.06
71.15
0.71
0.06
-
0.02
-
11,784.24
29,390.37
359.53
30.67
0.28
8.66
-
28.35
70.70
0.86
0.07
-
0.02
-
รวม 15,481.54 100 41,573.75 100

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.