การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

energy-sales_2019-12

energy-sales2_2019-12

ประเภทลูกค้า เดือน ธันวาคม 2562
การจำหน่าย
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
ร้อยละ รายได้การจำหน่าย
(ล้านบาท)
ร้อยละ
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลูกค้าตรง
การไฟฟ้าลาว
การไฟฟ้ามาเลเซีย
การไฟฟ้ากัมพูชา
อื่น ๆ
3,968.74 
9,804.19 
114.66 
262.47 
14.31 
124.66 
27.78 
68.61 
0.80 
1.84 
0.10 
0.87 
11,689.66 
27,390.79 
376.02 
450.58 
32.94 
434.86 
28.95 
67.84 
0.93 
1.12 
0.08 
1.08 
รวม 14,289.02  100.00  40,374.85  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.