การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

energy-sales_2018-10

energy-sales_20182-10

ประเภทลูกค้า เดือน ตุลาคม 2561
การจำหน่าย
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
ร้อยละ รายได้การจำหน่าย
(ล้านบาท)
ร้อยละ
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลูกค้าตรง
การไฟฟ้าลาว
การไฟฟ้ามาเลเซีย
การไฟฟ้ากัมพูชา
อื่น ๆ
4,584.36
11,448.93
118.65
1.21
0.36 
0.74 
28.38 
70.87 
0.73 
0.01 

0.01 
12,586.96
31,349.93
402.22
1.75
1.10 
2.58 
28.38 
70.70 
0.91 

-
0.01 
รวม 16,154.25 100.00 44,344.54 100.00

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.