การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

energy-sales_2019-09

energy-sales2_2019-09

ประเภทลูกค้า เดือน กันยายน 2562
การจำหน่าย
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
ร้อยละ รายได้การจำหน่าย
(ล้านบาท)
ร้อยละ
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลูกค้าตรง
การไฟฟ้าลาว
การไฟฟ้ามาเลเซีย
การไฟฟ้ากัมพูชา
อื่น ๆ
4,395.17 
10,989.22 
110.14 

52.25 

28.27 
70.68 
0.71 

0.34 

13,191.08 
31,429.73 
369.59 

89.18 

29.26 
69.72 
0.82 

0.20 

รวม 15,546.78  100.00  45,079.58  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.