021.jpg

ข่าวภารกิจ กฟผ.

kitti1     เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ระบายน้ำให้ ๒๓ จังหวัดเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้ว ๓,๔๙๕ ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ ๕๒ เป็นไปตามแผนที่กำหนด ส่วนภาคอีสาน ประสบปัญหาน้ำน้อยจำเป็นต้องงดการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ด้านเกษตรกรเข้าใจให้ความร่วมมือในการใช้น้ำเท่าที่จำเป็น

egatI     EGATi เปิดศักราชใหม่เดินหน้าธุรกิจใน สปป.ลาว หลังลงนามบันทึกความเข้าใจกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ ๔ ด้านหลัก ระบบส่งไฟฟ้า งาน O&M โครงข่ายโทรคมนาคม และโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ ตั้งเป้าเป็นรากฐานความยั่งยืนด้านพลังงานของภูมิภาคอาเซียน

kitti1           เขื่อนใหญ่ กฟผ. มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวม ๔๓,๕๔๕ ล้าน ลบ.ม. เป็นปริมาณน้ำใช้งานได้ ๒๐,๕๐๑ ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าปีที่แล้ว ๙,๙๘๒ ล้าน ลบ.ม. หรือ ร้อยละ ๑๙ อย่างไรก็ตาม กฟผ. สามารถบริหารจัดการน้ำ เพื่อส่งให้ โครงการชลประทานเจ้าพระยา และ โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ เพื่อใช้ในการเพาะปลูกพืชช่วงฤดูแล้งได้ตามแผน


energy_minstry_1     กระทรวงพลังงาน สรุปสถานการณ์พลังงาน ปี ๒๕๕๕ คนไทยใช้พลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๗ ขณะที่ปี ๒๕๕๖ คาดใช้พลังงานลดลงเหลือร้อยละ ๕.๔ ส่วนการใช้ไฟฟ้าแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ด้าน ผู้ว่าการ กฟผ. มั่นใจไฟฟ้าเพียงพอ แม้ไม่มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เข้าระบบ พร้อมเล็งเพิ่มสัดส่วนเชื้อเพลิงถ่านหินและซื้อไฟฟ้าพลังน้ำจากต่างประเทศ เพื่อให้ราคาค่าไฟฟ้ามีเสถียรภาพมากขึ้น


regulator_ft1    คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เห็นชอบการปรับค่าเอฟทีในงวดเดือน มกราคม ถึง เมษายน ๒๕๕๖ ที่ ๕๒.๐๔ สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งเพิ่มจากงวดที่ผ่านมาเพียง ๔.๐๔ สตางค์ต่อหน่วย และส่วนหนึ่งให้ กฟผ. รับภาระส่วนต่างไปก่อนเป็นการชั่วคราว เพื่อบรรเทาภาระให้ประชาชน