010.jpg

ข่าวภารกิจ กฟผ.

brandstorm_plan     ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า จัดบรรยายแผนการผลิตและส่งไฟฟ้า ปี ๒๕๕๖ สร้างความเข้าใจผู้ผลิตไฟฟ้า กฟผ. และเอกชน ด้านสถานการณ์ไฟฟ้าปีหน้า คาดความต้องการใช้ไฟฟ้าเติบโตตามสถานการณ์ของประเทศ ส่วนเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้า ช่วงเดือนเมษายน พม่าหยุดจ่ายก๊าซส่งผลกระทบด้านความมั่นคงสูง


kitti1       ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ขอความร่วมมือเกษตรกรและคนไทยให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และไม่ขยายพื้นที่เพาะปลูกเกินกว่าแผนฯ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้ และเหลือน้ำส่วนหนึ่งไว้เป็นต้นทุนสำหรับปีหน้า พร้อมเตือนอย่าเพิ่งชะล่าใจ แม้ที่ผ่านมาจะมีฝนตกหลายพื้นที่ จากกระแสลมตะวันออก แต่สถานการณ์ในภาพรวมยังคงแล้งอยู่เช่นเดิม ล่าสุด มีพื้นที่ประสบภัยแล้ว ๒๒ จังหวัด ขณะที่ โครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ กระทบน้อยกว่าคาด เหตุได้อานิสงค์จากเขื่อนภาคกลาง-ตะวันตก ผันน้ำมาช่วย

crisis     กฟผ. ซ้อมแผนการจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤต แบบจำลองสถานการณ์ในระดับ 4 เป็นครั้งแรก ตามโจทย์สุดท้าทายทั้งระบบผลิตและระบบส่งไฟฟ้า ซักซ้อมการประสานความร่วมมือของคณะทำงาน CMC CST และ CCT สู่การทำงานในภาวะวิกฤตที่ทันการณ์และมีประสิทธิภาพ