005.jpg

ข่าวสื่อมวลชน

         กฟผ. และบริษัทที่ปรึกษา เตรียมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการ FSRU ตั้งแต่ วันที่ 16 สิงหาคม 2561เป็นต้นไป เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบในร่างรายงาน EIA ให้ครอบคลุมทุกข้อห่วงกังวลของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ชลบุรี ให้มากที่สุด

20180815 PRE01 01

          ว่าที่ พ.ต.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. และบริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด บริษัทที่ปรึกษาในการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ แบบลอยน้ำ (Floating Storage and Regasification Unit : FSRU) เตรียมจัดประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 2 สำหรับประชาชนในพื้นที่แนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมและระยะประชิดของโครงการในระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2561 ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาใน จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ชลบุรี โดยเวทีแรกจะเริ่มในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ และเวทีสุดท้ายคือวันที่ 24 กันยายน 2561 จัดที่สมาคมการประมงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

          สำหรับการประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 นี้ จะนำผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ ข้อห่วงกังวลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริเวณพื้นที่โครงการที่ได้รับจากการประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 มานำเสนอ พร้อมร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักความโปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วมที่ กฟผ. ยึดถือและนำมาปฏิบัติเพื่อให้ครอบคลุมทุกข้อห่วงกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของโครงการมากที่สุด

          ทั้งนี้ โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU) บริเวณพื้นที่ อ่าวไทยตอนบน โครงการท่าเทียบเรือ FSRU และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก FSRU เป็นโครงการเตรียมความพร้อมในการจัดหาเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า เพื่อเสริมความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ได้มอบหมายให้ กฟผ. เป็น ผู้ดำเนินโครงการFSRU ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนเป็นแห่งแรกของประเทศไทย สำหรับรองรับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในปริมาณ 5 ล้านตันต่อปี เพื่อจัดส่งให้กับโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ.สมุทรปราการ และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จ.นนทบุรี รวมทั้งจัดส่งเข้าสู่โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน ทั้งนี้ เมื่อการประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ กฟผ. จะนำข้อเสนอแนะของประชาชนจากการประชุมมาจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์และ นำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเห็นชอบภายในปี 2562 จากนั้นจึงจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างและทดสอบระบบในระหว่างปี 2563 - 2566 ซึ่งตามแผนมีกำหนดแล้วเสร็จสามารถส่งก๊าซธรรมชาติได้ในปี 2567

20180810 PRE01 01

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับเทศบาลเมืองบางกรวย จัดเดิน-วิ่ง การกุศล “กฟผ. มินิมาราธอน ครั้งที่ 22” (EGAT 22nd Charity Green Run) ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 06.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทการแข่งขัน คือ วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 2 กิโลเมตร เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และผู้ร่วมกิจกรรมจะได้มีส่วนร่วมบริจาคเพื่อการกุศล โดยรายได้จากการจัดงานจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ศึกษาอยู่รอบหน่วยงาน กฟผ. รวมถึงบริจาคเพื่อการกุศลอื่นๆ ต่อไป ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.egatcharityrun.com สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2111 2201, 09 6885 5609, 08 6389 5627 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.