Term Definition
กองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า

กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จัดตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (รัศมี 5 กิโลเมตร) อาทิเช่น การพัฒนาอาชีพ การสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและดนตรี รวมทั้งด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุน ซึ่งมาจากผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนจากภาครัฐ โรงไฟฟ้า และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้กรรมการผู้แทนภาคประชาชนจะมีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ร่วมกันทำหน้าที่จัดสรรเงินกองทุน ให้ตอบสนองตรงต่อความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL

174-ocsc-banner
highlight-news-580429

egat57-sidebanner-header
highlight-news-580430
การปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
homepage-side-banner-callcenter
thepainfo-banner-2558
homepage-side-banner-hearing
ทันโลกพลังงานถ่านหิน
pdp-banner-2558
recruitment-banner-2558
EGATi-recruitment-banner-2558
homepage-side-banner-cmc-center

ค้นหาภายในเว็บ

banner-kamthon
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
888-eppo58
227-stop-purchase
146-banner