การยื่นรายชื่อ
กิจกรรมในพื้นที่
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์
ข่าวจากสื่อมวลชน
สนับสนุนผ่าน Social Media

การยื่นรายชื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ

       ชาวบ้านทั้ง 4 ตำบลในอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ได้แก่ ตำบลคลองปกาสัย ตำบลคลองขนาน ตำบลตลิ่งชัน และตำบลเกาะศรีบอยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ. กระบี่ ได้มีการแสดงเจตนารมณ์และแสดงพลังในการสนับสนุนโครงการฯ ด้วยวิธีการยื่นหนังสือหลายครั้ง ดังนี้

       1) ชาวกระบี่ 4,000 คน ยื่นหนังสือต่อนายอำเภอเหนือคลอง สนับสนุนโรงไฟฟ้า เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เครือข่ายภาคประชาชนและผู้นำชุมชนในอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวนกว่า 4,000 คน เข้ายื่นหนังสือสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ ให้กับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเร่งรัดให้พิจารณาการก่อสร้างโครงการขึ้นในพื้นที่โดยเร็ว โดยมี นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอเหนือคลอง เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ก่อนจะนำส่งให้นายกรัฐมนตรีต่อไป

       เครือข่ายภาคประชาชนและผู้นำชุมชนดังกล่าว นำโดย นายดำรัส ประทีป ณ ถลาง อดีตประธานชมรมกำกันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเหนือคลอง นายอนันต์ สันหาด อดีตประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเหนือคลอง นายฐานิส เอ่งฉ้วน ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเหนือคลอง นายบุญเที่ยง บัวเลิศ ประธานชมรมชาวลิกไนต์กระบี่ นายอุดม กิตติธรกุล อดีตผู้ใหญ่บ้านห้วยโสก ต.คลองขนาน โดยยืนยันว่าชาวบ้านเห็นพ้องกันว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ จะช่วยเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในจังหวัดกระบี่และภาคใต้ ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่

แหล่งอ้างอิง:

 

       2) ชาวอำเภอคลองท่อม สนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายวรพงศ์ มุกดามนตรี ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ อีกหนึ่งอำเภอที่มีพื้นที่ติดกับอำเภอเหนืองคลองที่เป็นพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้า เป็นตัวแทนของประชาชนใน อ.คลองท่อม ได้เข้ายื่นหนังสือแสดงการสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ ต่อนายเศวตฉัตร สุวรรณรัตน์ ตำแหน่งปลัดอาวุธโสอำเภอคลองท่อม ซึ่งเป็นประธานในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยแพทย์ สารวัตกำนัน ประจำเดือนของอำเภอคลองท่อม เพื่อส่งหนังสือดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาต่อไป

       ทั้งนี้ นายวรพงศ์ กล่าวว่า ในภาพรวมของ อ.คลองท่อม ประชากรเกือบทั้งหมดสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ เนื่องจากจะทำให้ภาคใต้มีความมั่นคงด้านพลังงาน และเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันจะทำให้โรงไฟฟ้าดังกล่าวไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แหล่งอ้างอิง:

 

       3) ชาวเขาพนม จ.กระบี่ ยื่นหนังสือสนุบสนุนโรงไฟฟ้า เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายประชาชน อ.เขาพนม จ.กระบี่ ซึ่งเป็นอำเภอที่ติดอำเภอเหนือคลอง ได้ยื่นหนังสือแสดงจุดยืนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด จังหวัดกระบี่ ผ่านนายอำเภอเขาพนม จ.กระบี่ เพื่อนำเรียนนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อไป

       ตัวแทนของเครือข่ายประชาชนกล่าวว่า โรงไฟฟ้ากระบี่ดังกล่าว จะช่วยสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าภาคใต้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ รวมถึงส่วนรวมของประเทศ

แหล่งอ้างอิง:

 

       4) ผู้นำชุมชนยื่นรายชื่อสนับสนุนต่อนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 นายฐานิศร์ เอ่งฉ้วน กำนันตำบลเหนือคลองและประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เหนือคลอง นายทัศน์พล คลองยวน กำนันตำบลตลิ่งชัน นายสมศักดิ์ ภูมิสุทธาผล กำนันตำบลคลองขนาน นายธัญญา ไชยบุตร กำนันตำบลปกาสัย นายสำราญ ระเด่น กำนันตำบลเกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ นายไพโรจน์ บุตรเผียน ประธานเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าชายเลน ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง นายกิจจา ทองทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ปกาสัย อ. เหนือคลอง และนายเที่ยง บุญเลิศ ประชมรมชมรมผู้อาวุโสฯ จ.กระบี่ ผู้นำชุมชน และประชาชนในจังหวัดกระบี่กว่า 50 คน ได้รวมตัวกันยื่นหนังสือเพื่อสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

แหล่งอ้างอิง:

 

       5) การยื่นรายชื่อสนับสนุน 15,000 รายชื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 นายอนันต์ สันหาด อดีตกำนันตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง ยื่นหนังสือและรายชื่อประชาชนที่สนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ และท่าเทียบเรือคลองรั้ว จำนวน 15,000 รายชื่อต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อนำเสนอพลเองประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีต่อไป

 

แหล่งอ้างอิง:

       6) การยื่นหนังสือผ่านผู้แทนกระทรวงพลังงาน วันที่ 27 กันยายน 2559 ชาวบ้าน พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จากตำบลคลองปกาสัย ตำบลคลองขนาน ตำบลตลิ่งชัน และตำบลเกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่ เข้ายื่นหนังสือต่อ ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในโอกาสมาถ่ายทำรายการเดินหน้าประเทศไทย ณ บ้านควนต่อ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

แหล่งอ้างอิง:

 

       7) การยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการไตรภาคี วันที่ 13 กันยายน 2559 ตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ และชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ เดินทางมายื่นหนังสือต่อพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมการศึกษาการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

       ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ และชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ได้แก่ ตำบลคลองปกาสัย ตำบลคลองขนาน ตำบลตลิ่งชัน และตำบลเกาะศรีบอยา เดินทางมายื่นหนังสือต่อพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมการศึกษาการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ เพื่อแสดงเจตจำนงค์ในการสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ให้เป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่

“พวกเราทุกคนที่มาในวันนี้ เชื่อว่าเป็นความจริงที่ถ่านหินไม่สะอาด แต่เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดที่ทันสมัยในปัจจุบัน และสามารถกำจัดและป้องกันมลสารที่ออกจากโรงไฟฟ้าได้ดีกว่าที่กฎหมายกำหนด และเชื่อมั่นว่าในอนาคตหากมีผลกระทบเกิดขึ้นจริงกับประชาชนในพื้นที่ กฟผ. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ก็จะต้องดูแลและรับผิดชอบ รวมถึงการชดเชยให้กับประชาชน และดูแลประชาชนให้ดีที่สุดในทุกด้าน และเชื่อมั่นว่า กฟผ. จะทำได้ดีกว่าโรงไฟฟ้าที่สร้างโดยเอกชน สำหรับการมายื่นหนังสื่อเพื่อสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ เพราะพวกเราทุกคนมั่นว่าทั้ง 4 ตำบลในอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สนับสนุนและเห็นด้วยกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่”

       นายกิจจา ทองทิพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

 

       8) การยื่นหนังสือสนับสนุนโรงไฟฟ้ากระบี่ 6,380 รายชื่อ และให้กำลังใจผู้ว่าการ กฟผ. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 กลุ่มเครือข่ายประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ กลุ่มผู้นำท้องถิ่น 4 ตำบลจากอำเภอเหนือคลอง พร้อมด้วยประธานชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อมตำบลปกาสัย และกลุ่มตัวแทนประชาชนในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน 50 คน เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพื่อยื่นหนังสือสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว อำเภอเหนือคลอง พร้อมให้กำลังใจผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ปฏิบัติงาน โดยได้แนบรายชื่อชาวบ้านผู้สนับสนุนมาด้วยประมาณ 6,380 รายชื่อ

ในรายละเอียดของหนังสือสนับสนุนดังกล่าว มีใจความ ดังนี้

       1. ขอให้กระบวนการพิจารณารายงาน EHIA และ EIA ดำเนินการต่อไป เพราะดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายดีแล้วต้องไม่มีการชะลอหรือยุติ ขอยืนยันว่าพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการรายงานฯ ทั้ง 2 ฉบับ และต้องการรับทราบผลการพิจารณาโดยเร็ว เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ต่อไป

       2. ขอสนับสนุนและให้กำลังใจหน่วยงานเดินหน้าดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ เพื่อให้ประชาชนในภาคใต้ และทั้งประเทศมีไฟฟ้าใช้อย่างมั่นคงเพียงพอ

แหล่งอ้างอิง:

 

กิจกรรมสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่

       สำหรับการแสดงออกของประชาชนในพื้นที่รอบโครงการ นอกจากจะมีการแสดงออกโดยการยื่นหนังสือต่อรัฐบาลเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนโครงการ การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แล้ว ยังมีกิจกรรมสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่เพิ่มเติมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การเข้าร่วมงานเสวนาเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนโครงการ ที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และการให้สัมภาษณ์และแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลและในนามตัวแทนกลุ่มต่างๆ ดังนี้

ชุมชนเข้าร่วมการแถลงข่าวและชี้แจงคณะกรรมการไตรภาคี

       เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมการศึกษาการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ (คณะกรรมการไตรภาคี) พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้าผลการศึกษาการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล ยืนยันการทำงานของคณะกรรมการทุกคนมีความโปร่งใส มีเหตุมีผล เพื่อประเทศชาติ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย โดยมีประชาชนทั้งผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านและสื่อมวลชนมาร่วมรับฟัง ประมาณ 500 คน

 

ผู้สนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

 

       วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มผู้สนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ ประมาณ 120 คน นําโดย นายอนันต์ สันหาด กํานันตําบลคลองขนาน นายไพโรจน์ บุตรเผียน ประธานอนุรักษ์ป่าชายเลน และสิ่งแวดล้อม ตําบลปกาสัย นายสาโรจน์ คลองรั้ว สมาชิกสภาจังหวัดกระบี่ เขตเลือกตั้ง 3 อําเภอ เหนือคลอง นายกิจจา ทองทิพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านหนองผักฉีด นายวัฒนา ชนะกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านคลองเสียด พร้อมด้วยผู้แทนชุมชนจาก 4 ตําบลรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ประกอบด้วย ตําบลคลองขนาน ตําบลตลิ่งชัน ตําบลปกาสัย และตําบลเกาะศรีบอยา เข้าพบและยื่นหนังสือ ถึงนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพื่อสอบถาม ความคืบหน้าเรื่องการยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อประชาชนผู้สนับสนุนให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัด กระบี่ ที่ได้ยื่นถึงนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการ จังหวัดกระบี่ ได้รับหนังสือและพูดคุยกับกลุ่มผู้สนับสนุนโรงไฟฟ้ากระบี่ และจะดําเนินการส่งหนังสือ ไปตามขั้นตอนต่อไป

 

การร่วมแสดงความคิดเห็นในงานเสวนา 10 ปี โรงไฟฟ้ากระบี่

 

       เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 กฟผ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (ม.อ.ภูเก็ต) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จัดงานเสวนา “10 ปี โรงไฟฟ้ากระบี่ ท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วมีผลกระทบต่อปะการัง หญ้าทะเล ป่าชายเลน และวิถีชีวิตชุมชนจริงหรือ” ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ โดยมีผู้นําชุมชนโดยรอบพื้นที่ท่าเทียบเรือและคลังน้ำมันบ้านคลองรั้ว และสื่อมวลชน ร่วมรับฟังการเสวนา มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน

 

การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์

       ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้ากระบี่ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์สนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด โดยติดป้ายผ้าและเขียนข้อความแสดงจุดยืนและความต้องการ


แผนที่แสดงการสนับสนุนเชิงสัญลักษณ์

ฟังเสียงคนกระบี่ #1 ผู้ใหญ่วัฒนา
ฟังเสียงคนกระบี่ #2 ชบา ผกามาศ
ฟังเสียงคนกระบี่ #3 อารี ปาละมาน
ฟังเสียงคนกระบี่ #4 อามร อับดล
ฟังเสียงคนกระบี่ #5 อรุณศรี เล็กมาก
ฟังเสียงคนกระบี่ #6 อรุณวดี ชูสวน
ฟังเสียงคนกระบี่ #7 อรอุมา หยาตา
ฟังเสียงคนกระบี่ #8 อมร คชเวช
ฟังเสียงคนกระบี่ #9 สุมาลี แดงกุล
ฟังเสียงคนกระบี่ #10 สุพิศักดิ์ หอมเทียน
ฟังเสียงคนกระบี่ #11 สุปราญี มาลาทอง
ฟังเสียงคนกระบี่ #12 สุดใจ บุญเพิ่ม
ฟังเสียงคนกระบี่ #13 สาเหนีย แนวหาด
ฟังเสียงคนกระบี่ #14 สายบัว สิงโต
ฟังเสียงคนกระบี่ #15 สราวุธ คงน้อย
ฟังเสียงคนกระบี่ #16 สมหญิง ฉิมพลีปักษ์
ฟังเสียงคนกระบี่ #17 สมศักดิ์ บุญนิติโชติ
ฟังเสียงคนกระบี่ #18 รุ่งเรือง ศรีนวล
ฟังเสียงคนกระบี่ #19 รัตนาพร ฤดูดี
ฟังเสียงคนกระบี่ #20 รัชนู ผิวดี
ฟังเสียงคนกระบี่ #21
ฟังเสียงคนกระบี่ #22 มณีรัตน์ เพชรศิลป์
ฟังเสียงคนกระบี่ #23 พีระพันธ์ เกือกสวัสดิ์
ฟังเสียงคนกระบี่ #24 พงษ์พิพัฒน์
ฟังเสียงคนกระบี่ #25 ผิน รสอรุณ
ฟังเสียงคนกระบี่ #26 แปลก ศรีอินเกื้อ
ฟังเสียงคนกระบี่ #27 ปัน แท่งทอง
ฟังเสียงคนกระบี่ #28 ปรีชา แซ่อิ๋ว
ฟังเสียงคนกระบี่ #29 ปราณี เด็นบาเส
ฟังเสียงคนกระบี่ #30 บูสัน ตาวัน
ฟังเสียงคนกระบี่ #31 บานเย็น ชุมเกิด
ฟังเสียงคนกระบี่ #32 เธียรชัย วิสุทธิ์สิริ
ฟังเสียงคนกระบี่ #33 ธวัชชัย ผกามาศ 2
ฟังเสียงคนกระบี่ #34 ธวัชชัย ผกามาศ
ฟังเสียงคนกระบี่ #35 ตรีนันท์ ชนะกุล
ฟังเสียงคนกระบี่ #36 ดี หมดจด
ฟังเสียงคนกระบี่ #37 ชุติมน คำฝอย
ฟังเสียงคนกระบี่ #38 เจะเร็บ กลันตัน
ฟังเสียงคนกระบี่ #39 จำเนียง ส่องแสง
ฟังเสียงคนกระบี่ #40 แคดดี้กอล์ฟ ผู้มาพร้อมความมุ่งมั่น และชัดเจน2
ฟังเสียงคนกระบี่ #41 คณะครูโรงเรียนบ้านเกาะไทร
ฟังเสียงคนกระบี่ #42 เกษม เม่งบุตร
ฟังเสียงคนกระบี่ #43 กัญญาภัทร ภาพิระนนท์
ฟังเสียงคนกระบี่ #44 ก้อหาด แหลมเกาะ
ฟังเสียงคนกระบี่ #45 เอกวิทย์ ภิญโญธรรมโนทัย
ฟังเสียงคนกระบี่ #46 อุบล ไชยศรี
ฟังเสียงคนกระบี่ #47 อมร เพชรสิทธิ์
ฟังเสียงคนกระบี่ #48 แห้ม โกบสะอาด
ฟังเสียงคนกระบี่ #49 สุทธิพงษ์ จิตตแก้ว
ฟังเสียงคนกระบี่ #50 สวาด ร่มรื่น
ฟังเสียงคนกระบี่ #51 สม่าแอ หวังสง่า
ฟังเสียงคนกระบี่ #52 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุปกาสัย 2
ฟังเสียงคนกระบี่ #53 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุปกาสัย 1
ฟังเสียงคนกระบี่ #54 วีณา คงน้อง
ฟังเสียงคนกระบี่ #55 วันชนะ ระวังชา
ฟังเสียงคนกระบี่ #56 วราภรณ์ จันทร์เหมือน
ฟังเสียงคนกระบี่ #57 รจนา เลี้ยงเครือ
ฟังเสียงคนกระบี่ #58 พยอม สมมาตย์
ฟังเสียงคนกระบี่ #59 ปิยพงศ์ แซ่ฮ้อ
ฟังเสียงคนกระบี่ #60 บุญชัย จงจิตร
ฟังเสียงคนกระบี่ #61 ธีรยุทธ ทองใบใหญ่
ฟังเสียงคนกระบี่ #62 ธนากร รัตนเดช
ฟังเสียงคนกระบี่ #63 ทรงศักดิ์ รัตนเดช
ฟังเสียงคนกระบี่ #64 ถาวร ทองขาว
ฟังเสียงคนกระบี่ #65 ด.ญ. สุธิดา หวังสง่า
ฟังเสียงคนกระบี่ #66 ชาวบ้านท่ายาง
ฟังเสียงคนกระบี่ #67 ชาวตำบลปกาสัย 5
ฟังเสียงคนกระบี่ #68 ชาวตำบลปกาสัย 4
ฟังเสียงคนกระบี่ #69 ชาวตำบลปกาสัย 3
ฟังเสียงคนกระบี่ #70 ชาวตำบลปกาสัย 2
ฟังเสียงคนกระบี่ #71 ชาวตำบลปกาสัย 1
ฟังเสียงคนกระบี่ #72 จำรัส รอดเรียง
ฟังเสียงคนกระบี่ #73 จักรกฤช คมขำ
ฟังเสียงคนกระบี่ #74 กิจจา ทองทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน
ฟังเสียงคนกระบี่ #75 อ่าหมาด คลองรั้ว
ฟังเสียงคนกระบี่ #76 นรีพร สังข์ทอง
ฟังเสียงคนกระบี่ #77 โสภา โชคพิณพง
ฟังเสียงคนกระบี่ #78 หมาดหยา ทำสวน บังหยา
ฟังเสียงคนกระบี่ #79 ชาวบ้านกลุ่มอาชีพน้ำพริกปลาเสียบ 2
ฟังเสียงคนกระบี่ #80 ชาวบ้านกลุ่มอาชีพน้ำพริกปลาเสียบ 1
ฟังเสียงคนกระบี่ #81 สาวิตรี สมศักดิ์
ฟังเสียงคนกระบี่ #82 นายสำเริง เม่งบุตร
ฟังเสียงคนกระบี่ #83 ปราการ ปาทาน
ฟังเสียงคนกระบี่ #84 ครูอรัญญา ใจตรง
ฟังเสียงคนกระบี่ #85 ครูคอดีย๊ะ จำนงลักษณ์
ฟังเสียงคนกระบี่ #86 สุจิตร มาศชาย
ฟังเสียงคนกระบี่ #87 สุพัฒน์ ชนะสงคราม ผู้ประกอบการร้านอาหารตามสั่ง
ฟังเสียงคนกระบี่ #88 เกษม กุลดี ชาวสวนยาง
ฟังเสียงคนกระบี่ #89 ขวัญชัย มาศชาย ชาวประมงพื้นบ้าน
ฟังเสียงคนกระบี่ #90 ดำรงศักดิ์ สังข์สิทธา เจ้าของร้านติ่มซำอาก๋ง
ฟังเสียงคนกระบี่ #91 "เสียงคนกระบี่" กว่า 55 ชีวิต สนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ฟังเสียงคนกระบี่ #92 ธีรานันท์ ทองบ่อ
ฟังเสียงคนกระบี่ #93 เยาวชน จังหวัดกระบี่
ฟังเสียงคนกระบี่ #94 วรัญญา แก้วเจือ
ฟังเสียงคนกระบี่ #95 อังคณา ทองหนูน
ฟังเสียงคนกระบี่ #96 รัตนา ทองลอย
ฟังเสียงคนกระบี่ #97 ประมวล เบ็ดเสร็จ
ฟังเสียงคนกระบี่ #98 ผู้ร่วมยื่นหนังสือจากหมู่แปด ตำบลปกาสัย
ฟังเสียงคนกระบี่ #99 สมศรี และ ประไพ ชาวบ้านตำบลคลองขนาน
ฟังเสียงคนกระบี่ #100 วรรลภ กุลมาศ
ฟังเสียงคนกระบี่ #101 ผู้ร่วมแสดงพลังสนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ณ ที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง
ฟังเสียงคนกระบี่ #102 เยาวรัตน์ กุเรค้า,เยาวรันต์ กุเรก้า
ฟังเสียงคนกระบี่ #103 แหม้ โกบสะอาด
ฟังเสียงคนกระบี่ #104 รัตนา สำราญ
ฟังเสียงคนกระบี่ #105 ทรงศักดิ์ รัตนเดช ม.1 ต.ปกาสัย ผู้ก่อตั้งกลุ่มสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่
ฟังเสียงคนกระบี่ #106 ขจัด สำราญ
ฟังเสียงคนกระบี่ #107 ชาตรี ชุมมณี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ฟังเสียงคนกระบี่ #108 อนุรักษ์ สงเส็น
ฟังเสียงคนกระบี่ #109 วิรุพัชร มาลาทอง บ้านคลองเสียด ต.ปกาสัย
ฟังเสียงคนกระบี่ #110 วุฒิพล เอี่ยวสกุล
ฟังเสียงคนกระบี่ #111 กันทรากร บุญลอย
ฟังเสียงคนกระบี่ #112 อรุณศรี เล็กมาก ม.8 ต.ปกาสัย
ฟังเสียงคนกระบี่ #113 ภูรินทร์ รสอรุณ
ฟังเสียงคนกระบี่ #114 เคลือบ รัตนเดช ม.9 บ้านคลองเสียด ต.ปกาสัย
ฟังเสียงคนกระบี่ #115 ดารารัตน์ สิทธิฤทธิ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
ฟังเสียงคนกระบี่ #116 ปริญญา นฤมิตรบวรกุล
ฟังเสียงคนกระบี่ #117 มาลี บุญคง ม.2 ต.คลองขนาน
ฟังเสียงคนกระบี่ #118 นิพัทธ์ บุญลอย
ฟังเสียงคนกระบี่ #119 โยธิน บุญคง
ฟังเสียงคนกระบี่ #120 บวร สุวรรเนาว์
ฟังเสียงคนกระบี่ #121 สุภาพร ศรีปาน นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
ฟังเสียงคนกระบี่ #122 สมพร เฉิดโฉม ม 2 คลองขนาน
ฟังเสียงคนกระบี่ #123 ธีรยุทธ กุลพ่อ
ฟังเสียงคนกระบี่ #124 ธนาดุล อ่าวลึกน้อย และสัญชัย วรรรณพรหม

ฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่ตัวจริง สนับสนุนสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่

ประมวลภาพ เสียงสนับสนุนจากชาวกระบี่


สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า

       โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้ากระบี่เดิม ที่อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ลักษณะโครงการ

       โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดกำลังผลิตสุทธิไม่ต่ำกว่า 780 เมกะวัตต์ (กำลังผลิตติดตั้งประมาณ 870 เมกะวัตต์) ใช้เชื้อเพลิงถ่านหินคุณภาพดี มีค่ากำมะถันไม่เกิน 1% ประเภทถ่านหินประเภทซับบิทูมินัสหรือบิทูมินัส จำนวน 7,260 ตันต่อวัน นำเข้าจากประเทศอินโดนเซียหรือออสเตรเลีย โดยมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) เข้าสู่ระบบประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

อุปกรณ์หลัก

       โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้ากระบี่เดิม ที่อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

  • เครื่องผลิตไอน้ำ (Boiler) - ระบบเผาไหม้เทคโนโลยี Ultra Supercritical
  • เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ (Steam Turbine Generator) - ชนิด Multistage 3 แรงดัน เชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ในการผลิตไฟฟ้า
  • ปริมาณการใช้น้ำ - ใช้น้ำจากคลองปกาสัยสำหรับกระบวนการหล่อเย็นประมาณ 100,500 ลบ.ม./วัน ซึ่งคิดเป็น 3.3 % ของปริมาณน้ำท่าในคลองปกาสัย ส่วนการระบายน้ำคืนกลับสู่คลองปกาสัยจะมีระบบหล่อเย็นและบ่อพักน้ำ เพื่อควบคุมอุณหภูมิ ของน้ำที่ปล่อยคืนให้แตกต่างจากสภาพธรรมชาติไม่เกิน 3 องศาเซลเซียส จึงไม่เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศในน้ำและอาชีพประมง

การจัดการมลสาร

       โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดได้ติดตั้งอุปกรณ์กำจัดมลสาร ได้แก่ SCR ESP FGD และ ACI ทำให้ค่าอัตรา การระบายมลสารจากปล่องของโรงไฟฟ้าดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

หมายเหตุ:

  • Selective Catalytic Reduction (SCR) เครื่องควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
  • Electrostatic Precipitator (ESP) อุปกรณ์ดักจับฝุ่นละอองแบบไฟฟ้าสถิต
  • Flue Gas Desulfurization (FGD) เครื่องควบคุมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
  • Activated Carbon Injection (ACI) อุปกรณ์ดักจับไอปรอท

ระบบกำจัดสารปรอท

       การลดผลกระทบเรื่องปรอทด้วยการติดตั้งเครื่องดักจับไอปรอท Activated Carbon Injection (ACI) เพิ่มเติมมาตรการควบคุมการระบายปรอทจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงถ่านหินและมาตรการตรวจติดตามเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบจากปรอท โดยติดตั้งระบบควบคุมการระบายปรอทโดยใช้เทคโนโลยีการฉีดวัสดุดูดซับที่ใช้ผงถ่านกัมมันต์ เพื่อใช้เป็นตัวดูดซับไอปรอทที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหิน พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง (CEMs) เพื่อตรวจวัดปริมาณปรอท นอกจากนี้ ยังกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบปริมาณปรอทจากแหล่งกำเนิดและปริมาณปรอทในธรรมชาติ โดยกำหนดให้มีการตรวจวัดปริมาณสารปรอทในคุณภาพอากาศในบรรยากาศ คุณภาพน้ำ คุณภาพดิน เพื่อเป็นการติดตามเฝ้าระวังผลกระทบจากปรอทในธรรมชาติในระยะยาว

 

การกำหนดค่าควบคุมมลสารจากปล่องของโรงไฟฟ้า

 

       ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่เกิดจากการเผาไหม้นั้น ได้เลือกใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ถ่านหินบด(Pulverized Coal Combustion) ระดับ Ultra Supercritical ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้ใช้เชื้อเพลิงถ่านหินน้อยลง รวมทั้งลดการระบายมลสารและปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2

ประเภท การปลดปล่อย CO2
(g/kWh)
ปริมาณเชื้อเพลิง
(g/kWh)
1. Subcritical 880 ≥ 380
2. Supercritical 856 340 - 380
3. Ultra Supercritical 740 - 800 320 - 340
4. Advanced Ultra Supercritical ในปจจุบันยังไมถึงขั้น
นํามาใชในเชิงพาณิชย
5. Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC)

การจัดการโลหะหนัก

       โลหะหนักจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจำพวก สารหนู(As) แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) และปรอท (Hg) จะ ถูกดักจับโดยอุปกรณ์ESP, FGD และ ACI ซึ่งประสิทธิภาพในการดักจับไม่น้อยกว่า 90% จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สุขภาพของชุมชน
       ความจริง : ปริมาณการระบายมลสารจากปล่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลกลุ่มคัดค้านกับปริมาณจริงที่คำนวณหลังจากผ่านระบบดักจับ

 

การจัดการปริมาณเถ้า

       เถ้าหนัก (Bottom Ash)จะถูกลำเลียงด้วยระบบสายพานลำเลียงไปเก็บยังบ่อฝังกลบขี้เถ้าที่มีการปูรองก้นบ่อ ด้วยแผ่นพลาสติกเพื่อป้องกันการรั่วซึม ขนาดความจุบ่อเพียงพอตลอดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้า
       เถ้าลอย (Fly Ash) สามารถนำไปใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ได้

1. เส้นทางเดินเรือบรรทุกถ่านหิน

       เรือบรรทุกถ่านหินระบบปิดขนาด 10,000 เดทเวทตัน บรรทุกถ่านหินลำละประมาณ 8,000 ตัน จากต่างประเทศ วันละไม่เกิน 2 ลำ โดยใช้เส้นทางเดินเรือเดียวกับเรือขนส่งน้ำมันเตาของโรงไฟฟ้ากระบี่ปัจจุบัน ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือ ที่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยว จุดดำน้ำ แหล่งหญ้าทะเล และแนวปะการัง จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและ นิเวศวิทยาทางทะเล สำหรับข้อกังวลเรื่องเรือขนส่งถ่านหินที่จะส่งผลกระทบต่ออาชีพประมงและสัตว์น้ำในทะเลนั้น ได้กำหนด มาตรการป้องกันผลกระทบ โดยออกแบบเรือขนส่งถ่านหินเป็นระบบปิด และจำกัดความเร็วของเรือขณะเข้าสู่ร่องน้ำ เดินเรือปากคลองสีบอยาไม่เกิน 5 ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง หรือ 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อลดผลกระทบจากคลื่นและ การกวนตะกอนในทะเลบริเวณนั้น รวมทั้งป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางเรือด้วย หากเกิดกรณีสุดวิสัย เรือขนส่งถ่านหินล่มลงกลางทะเล ถ่านหินก็จะถูกเก็บอยู่ในระวางเรือแบบปิดไม่กระจาย ตัวออกมาอีกทั้งธรรมชาติถ่านหินเป็นของแข็งไม่ละลายน้ำจึงไม่ส่งผลกระทบ ส่วนการกู้เรือต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ดำเนินการตามหลักมาตรฐานสากล ในการขนส่งถ่านหินทางเรือจากต่างประเทศมายังท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วจะต้องใช้ระยะเวลาเดินทางหลาย วัน เพื่อป้องกันการลุกติดไฟด้วยตนเองจากการสัมผัสกับอากาศเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเป็นธรรมชาติของถ่านหินจึงมีการ กำหนดให้ผู้ขายถ่านหินทำการเคลือบสารป้องกันก่อนขนส่งลงเรือ รวมทั้งช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของผงถ่านขณะ ขนถ่ายลงเรือและขึ้นจากเรือ

 

2. ท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว

       ตั้งอยู่บริเวณคลังน้ำมันบ้านคลองรั้วของโรงไฟฟ้ากระบี่ปัจจุบัน ประกอบด้วย

  • ท่าเทียบเรือ ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 280 เมตร
  • สะพานเชื่อมท่าเทียบเรือยาว 380 เมตร บริเวณดังกล่าวสามารถจอดเรือบรรทุกถ่านหินขนาด 10,000 ตัน ที่มีขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 120 เมตร ได้พร้อมกันสูงสุด 2 ลำ
  • อุปกรณ์ขนถ่ายถ่านหินแบบสกรู (Screw Unloader) ซึ่งเป็นระบบปิด ป้องกันผลกระทบจากการ ร่วงหล่นของถ่านหินที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและอาชีพประมง เนื่องจากพื้นที่ตั้งของท่าเทียบเรือบ้าน คลองรั้วอยู่ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พื้นที่ชุ่มน้ำ (Ramsar Site) และเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ ของชาวประมง

 

3. แนวสายพานลำเลียงระบบปิด

       มีระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร โดยจุดเริ่มต้นตั้งแต่ท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว จนถึงอาคารเก็บถ่านหินหลักบริเวณ โรงไฟฟ้า สำหรับสายพานลำเลียงบางช่วงมีการก่อสร้างอุโมงค์ลำเลียงถ่านหินลอดใต้พื้นที่ดังกล่าวเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร เพื่อ ลดผลกระทบต่อพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำ (Ramsar Site) นอกจากนี้ สายพานลำเลียงบนพื้นดินได้ก่อสร้างถนนคู่ ขนานเพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์รวมทั้งก่อสร้างกำแพงกันเสียงบริเวณที่ผ่านชุมชน และปลูกต้นไม้ตลอดแนวโดยการใช้เส้นทาง ดังกล่าวจะมีการชี้แจงและสร้างความเข้าใจถึงการจ่ายค่าทดแทนและการเยียวยาให้แก่ราษฎรที่อยู่ในแนวสายพานลำเลียงดังกล่าว

 


Infographic


Video

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด กระบี่และเทพา