เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เลขประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน
รหัสผ่าน
จดจำฉัน
*ใช้รหัสผ่านชุดเดียวกับระบบอีเมล กฟผ.
วันพฤหัสบดี, 16 กันยายน 2564 15:58

กฟผ. มุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คว้า 6 รางวัล ASEAN Energy Awards 2021

กฟผ. คว้า 6 รางวัล ASEAN Energy Awards 2021 จากผลงานกำกับดูแลกิจการถ่านหินที่ดีของโรงไฟฟ้า และเหมืองแม่เมาะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยคำนึงถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกมิติจนเป็นที่ยอมรับ

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. ในฐานะตัวแทนประเทศไทย สามารถคว้ารางวัลจากการประกวด ASEAN Energy Awards 2021 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์พลังงานอาเซียน รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ของกิจการถ่านหินในอาเซียน (ASEAN Coal Awards 2021) จำนวน 5 รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านอนุรักษ์พลังงาน (ASEAN Energy Efficiency and Conservation Best Practices Awards) ประเภทอาคารเขียว (Green Building) อาคารขนาดใหญ่ ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการอนุรักษ์พลังงานและการดำเนินการโรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกมิติจนเป็นที่ยอมรับและได้รับเสียงชื่นชมในเวทีนานาชาติ

สำหรับรางวัล ASEAN Coal Awards 2021 ทั้ง 5 รางวัล ได้แก่

- รางวัลชนะเลิศประเภทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ซึ่ง กฟผ. ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน โดยในปีนี้ ได้จากผลงาน “Green CSR” ของ กฟผ. เหมืองแม่เมาะ โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ของชุมชนในพื้นที่เป็นสำคัญ อาทิ การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองให้เป็นพื้นที่ป่าและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยปลูกป่า ไปแล้วประมาณ 12,000 ไร่ จัดทำแอปพลิเคชัน “Lampang Hotspot” เพื่อให้ชุมชนทราบสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ในจังหวัดลำปาง พัฒนานวัตกรรมสำหรับชุมชนผ่านโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และอินทรีย์เคมีพรีเมี่ยมเกรดโดยใช้ลีโอนาร์ไดต์ กฟผ. ยังมีแผนพัฒนาแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและพัฒนาไปสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม อย่างยั่งยืน

- ประเภทนวัตกรรมถ่านหิน (Special Submission) กฟผ. ได้รับ 2 รางวัล คือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานแบบจำลองยีออยด์ท้องถิ่นเหมืองแม่เมาะ (Geoid Model MAEMOH 2019) ของ กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ในการปรับปรุงความถูกต้อง ของค่าพิกัดทางดิ่งจากการรังวัดดาวเทียม เพื่อนำไปใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีสำรวจที่ทันสมัยในการดำเนินงานของเหมืองแทนวิธีดั้งเดิม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงานการปรับปรุงกระบวนการลำเลียงวัตถุพลอยได้ด้วยสายพานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองและการร่วงหล่นตามแนวสายพาน

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการทำเหมืองถ่านหินแบบเปิด (Surface Coal Mining) จากผลงานการขับเคลื่อน สู่ความยั่งยืน (Transformation to Sustainability) ของ กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ซึ่งให้ความสำคัญกับมาตรการควบคุมผลกระทบ ทั้งฝุ่น กลิ่น เสียง การสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำ รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (CCT Utilization for Power Generation Category (Large)) จากผลงานนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สะท้อนการดำเนินงานที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้คุณภาพอากาศโดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะดีกว่าที่มาตรฐานกฎหมายไทยกำหนด และได้รับการยอมรับในระดับสากล

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารเขียว (Green Building) อาคารขนาดใหญ่ ได้รับ จากอาคารศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี ซึ่งออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานอาคารเขียวของประเทศสหรัฐอเมริกา (LEED) ในระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดยก่อนหน้านี้อาคารศูนย์การเรียนรู้ แห่งนี้ยังได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2021 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารใหม่) อีกด้วย

อ่าน 172 ครั้ง
Top