เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

เลขประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน
รหัสผ่าน
จดจำฉัน
*ใช้รหัสผ่านชุดเดียวกับระบบอีเมล กฟผ.
วันอังคาร, 12 กรกฎาคม 2565 17:00

ร่างแผนวิสาหกิจ กฟผ. ใกล้สมบูรณ์ !! บอร์ด กฟผ. แนะวางยุทธศาสตร์ตามแนว 4D1E เสริมชัดทิศทางมุ่งพลังงานสะอาด เปิดทางสู่เป้า Carbon Neutrality ได้ราบรื่น

คณะกรรมการ กฟผ. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ร่วมให้ความเห็นต่อร่างแผนวิสาหกิจ กฟผ. ปี พ.ศ. 2566-2570 โดยประธานกรรมการฯ แนะวางยุทธศาสตร์ตามแนวทาง 4D1E ช่วยกำหนดทิศทาง การดำเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น ตอบโจทย์พลังงานงานสะอาดขององค์การ เพื่อให้สามารถเดินหน้าสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ได้อย่างราบรื่น

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานกรรมการ กฟผ. เป็นประธานในการประชุมร่างแผนวิสาหกิจ กฟผ. ปี พ.ศ. 2566-2570 (Top Team Meeting ครั้งที่ 1 /2565) พร้อมด้วย กรรมการ กฟผ. ผู้บริหารระดับสูงของทั้ง กฟผ. และบริษัท ในกลุ่ม กฟผ. ได้แก่ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EGATi) บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป รวมถึงบริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมประชุม ซึ่งสายงานรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) โดย ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ (อผย.) จัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการ กฟผ. และผู้บริหารระดับสูงฯ ได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็น ข้อมูล และข้อเสนอแนะต่อร่างแผนวิสาหกิจฯ ซึ่ง กฟผ. จะมีกระบวนการทบทวนยุทธศาสตร์เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า กฟผ. มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่มีความสมบูรณ์ ชัดเจน สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถขับเคลื่อนไปสู่ การปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้ ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม และมีนายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์การ (ชยอ.) ร่วมนำเสนอในรายละเอียดของร่างแผนวิสาหกิจฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายกุลิศ สมบัติศิริ กล่าวให้ความเห็นภายหลังรับฟังการนำเสนอร่างแผนวิสาหกิจฯ ว่า การวางแผนยุทธศาสตร์ กฟผ. นั้น ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องทำให้ชัดเจนจากนโยบายของกระทรวงพลังงานที่มีความชัดเจนมากขึ้นในการดำเนินการเรื่องของ 4D1E ประกอบด้วย Decarbonization, Digitalization, Decentralization, De-Regulation และ Electrification ซึ่งทำให้เห็นแนวโน้มของการ ใช้พลังงานไฟฟ้าที่จะเพิ่มมากขึ้น และต้องมาจากพลังงานสะอาด นอกจากนี้ ในสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามแผน PDP2018 Rev.1 ได้เพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เป็นพลังงานสะอาดอย่างน้อย 10,000 MW ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ชีวภาพ ชีวมวล ซึ่ง กฟผ. ต้องทำให้เห็นได้ว่าในอีก 5 ปี ตามแนวทางของ 4D1E กฟผ. จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ได้อย่างไรจากสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป โดยมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติทั้งด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี ความร่วมมือ กับพันธมิตร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ และการดำเนินการด้าน CSR โดย กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ต้องบูรณาการร่วมกัน ซึ่งหากเราจะเดินหน้าดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย อาจต้องมีการหารือหรือนำเสนอ ต่อหน่วยงานผู้กำกับดูแลในการออกเป็นกฎระเบียบและนโยบาย เพื่อสนับสนุนให้เราสามารถเดินหน้าต่อได้อย่างราบรื่น

เช่นเดียวกับความเห็นของกรรมการท่านอื่น ๆ มองว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และการเดินหน้าไปสู่เป้าหมายองค์การต้องมีความชัดเจน มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ และเมื่อเป็นแผนปฏิบัติการจะต้องตอบสนองแผนของภาครัฐ ทั้งนี้ ยังต้องการให้มีความเชื่อมโยงการดำเนินการกันทั้ง กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. เพื่อร่วมกัน ตอบโจทย์พลังงานสะอาด และการลดคาร์บอน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ที่วางไว้ได้สำเร็จ

สำหรับร่างแผนวิสาหกิจ กฟผ. ที่ได้มีการนำเสนอในครั้งนี้ เป็นการให้ข้อมูลถึงกระบวนการในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยนำเข้าต่าง ๆ ที่นำไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ และการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ ซึ่งได้มีการแก้ไขปรับปรุงและทบทวน จากแผนที่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมาให้มีความทันสมัย สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ตามมิติ E.G.A.T. ทั้งนี้ ในที่ประชุมยังมีการนำเสนอภาพรวมการดำเนินการและความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ รวมถึงแผนการลงทุนในธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม กฟผ. นอกจากนี้ ยังได้มีการให้ข้อมูลการดำเนินงานของ กฟผ. ในเรื่องของการซื้อขายและรับรองเครดิตการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (REC) ซึ่งเป็นประเด็นที่คณะกรรมการ กฟผ. ให้ความสนใจ เนื่องจากช่วยผลักดันส่งเสริมการผลิตและใช้ไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียน สนับสนุนและสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจพลังงานสีเขียว อีกทั้ง ยังมีการรายงานกรณีเกิดเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบอีกด้วย

หลังจากนี้ จะมีการรวบรวมนำข้อเสนอแนะ ข้อมูล และความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ จากคณะกรรมการ กฟผ. และผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน ไปปรับปรุงร่างแผนวิสาหกิจฯ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ กฟผ. พิจารณาอีกครั้ง ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ต่อไป

 

อ่าน 206 ครั้ง
Top