ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ

Floating Solar Power Generation System

         floating solar 01

         กฟผ. ได้จัดทำโครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนักด้วยน้ำ เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ยังคงมีข้อเสียในเรื่องการสิ้นเปลืองพื้นที่เป็นจำนวนมากหากติดตั้งบนพื้นดิน ดังนั้น การนำเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนผิวน้ำ นอกจากจะเป็นการใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ำที่อยู่ในความดูแลของ กฟผ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว ตามคุณสมบัติทางเทคนิคของแผงโซลาร์เซลล์ ประสิทธิภาพการทำงานของแผงโซลาร์เซลล์จะสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิต่ำลง การติดตั้งบนน้ำซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าบนดินจึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์มากขึ้นประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์

         EGAT has implemented the research project to develop the prototype for the Floating Solar System coupled with the Water Weight Tracking System because power generation from solar cells still has a drawback; it consumes a lot of space when installed on land. Therefore, in addition to using the area in EGAT dams to the utmost benefit, installing solar panels on the water surface, according to the technical features of solar panels, increases the efficiency of solar panels due to the lower temperature. By installing solar panels on water, which has a lower temperature than on land, it can increase the efficiency of power generation from solar panels around 10 percent.

 

ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

          เป็นโครงการวิจัย “การพัฒนาต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนักด้วยน้ำ” มีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 0.03024 เมกะวัตต์ ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดจะจ่ายกำลังไฟฟ้าเชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้าแรงต่ำในเขื่อน เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Floating Solar Project at Srinagarind Dam, Kanchanaburi Province

          It is a research on “Development of Power Generation Prototype Using Floating Solar Panels Combining with Water-Weighted Solar Tracking System.” With the installed capacity of 0.03024 MW, power generated from the solar cells has been supplied and connected to low voltage power system in the dam since February 12, 2011.

 

ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำบริเวณเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

         เป็นโครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ เพื่อศึกษาตัวแปรทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ในการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ และเป็นแหล่งศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 0.2496 เมกะวัตต์ ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ เชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 400 โวลต์ นำไปใช้กับระบบไฟฟ้าภายในเขื่อน เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถือเป็นโครงการต้นแบบที่ กฟผ. นำมาพัฒนาแบบครบวงจร เป็นทางเลือกอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างแหล่งผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

         นอกจากนี้ กฟผ. ยังมีการพัฒนานวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าสู่รูปแบบใหม่ Hydro - Floating Solar Hybrid System หรือ โครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริด คือระบบผลิตไฟฟ้าผสมผสานระหว่าง ‘พลังน้ำจากเขื่อน’ และ ‘พลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์ลอยน้ำบนเขื่อน โดย กฟผ. ได้นำนวัตกรรมที่ทันสมัยนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า สามารถบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งใส่ใจในรายละเอียดด้านต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า จึงไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นในชั้นบรรยากาศ อีกทั้งยังใช้พื้นที่ผิวน้ำบนเขื่อนต่าง ๆ ของ กฟผ. ในการติดตั้ง จึงเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่กระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรและชุมชนบริเวณโดยรอบ

          ปัจจุบัน กฟผ. นำร่องโครงการดังกล่าว ที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีเป็นแห่งแรก กำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ และเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น กำลังผลิต 24 เมกะวัตต์

Floating Solar Project at Sirindhorn Dam, Ubon Ratchathani Province

          It is the research which aims to develop solar power generation system installed on moored floating platforms to study technical and economic variables for large-scale solar floating installation and the impacts on environment. With the installed capacity of 0.2496 MW, power generated from the solar cells has been connected to low voltage power system (400V) and supplied to the dam since May 2, 2018. It is a pilot project which EGAT develops entirely and is one of the eco-friendly power generation sources.

 

egat floating solar weec 01

egat floating solar weec 02

egat floating solar weec 03

egat floating solar weec 04

egat floating solar weec 05

 


Hydro Floating Solar Hybrid

 


EGAT Floating Solar Projects

 


EGAT Floating Solar Projects at Srinagarind Dam, Kanchanaburi Province

 


EGAT Floating Solar Projects at Sirindhorn Dam, Ubon Ratchathani Province