อัตราค่า Ft ขายปลีกประจำเดือน มกราคม 2560 - เมษายน 2560
สำหรับใช้เรียกเก็บในเดือน มกราคม 2560 - เมษายน 2560
หน่วย : สตางค์/หน่วย
ประจำเดือน Ft ขายปลีก
ม.ค.60-เม.ย.60 -37.29
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559