อัตราค่า Ft ขายปลีกประจำเดือน พฤษภาคม 2561 - สิงหาคม 2561
สำหรับใช้เรียกเก็บในเดือน พฤษภาคม 2561 - สิงหาคม 2561
หน่วย : สตางค์/หน่วย
ประจำเดือน Ft ขายปลีก
พ.ค.61-ส.ค.61 -15.90
ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561