สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)

ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 – สิงหาคม 2567

 - สาเหตุการปรับค่า Ft

 - ประกาศ ค่า Ft สำหรับใช้เรียกเก็บในบิลค่าไฟฟ้า
   (เดือนพฤษภาคม 2567 - สิงหาคม 2567)

 - รายละเอียดประมาณการค่า Ft
1. การคำนวณค่า Ft ขายปลีก
    (การคำนวณค่า Ft ของ กฟผ.)
1.1 เฉลี่ย ต่อหน่วยจำหน่ายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ
1.2 เฉลี่ย ต่อหน่วยจำหน่ายของ กฟผ.
2. การจำหน่ายและการผลิตไฟฟ้า
    (เดือนพฤษภาคม
2567 – สิงหาคม 2567)
2.1 การจำหน่ายไฟฟ้าถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ
2.2 การจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟผ.
2.3 การผลิตและซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
- จำแนกตามผู้ผลิต
- จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง
3. ค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
    (เดือนพฤษภาคม 2567 – สิงหาคม 2567)
3.1 ค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.และค่าใช้จ่ายตามนโยบายที่รัฐกำหนด
3.2 รายละเอียดค่าเชื้อเพลิงของ กฟผ.
3.3 ค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
3.4 รายละเอียดค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ.
3.5 รายละเอียดค่าซื้อไฟฟ้าจาก SPP-Firm

----------------------------------------------------------