การประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ. กฟผ. ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

พ.ร.บ. กฟผ.

พระราชบัญญัติ กฟผ. กำหนดให้ กฟผ. เป็นผู้ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าตามที่กำหนด รวมทั้งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า

การประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ

ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย

กฎหมายที่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดทำคำอธิบายและคำแปล และเผยแพร่ข้อมูล

ลำดับที่รายชื่อกฎหมายผู้รักษาการหน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์แล้วเสร็จ
1พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพ.ศ.2566

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(สรุปมาตราสำคัญ)

EGAT-act-th

Skip to content