การปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกสำหรับลูกค้าตรงและไฟฟ้าสำรอง ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

          กฟผ. ขอประกาศโครงสร้างค่าไฟฟ้าขายปลีกสำหรับลูกค้าตรงและไฟฟ้าสำรองใหม่ ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 32/2561 (ครั้งที่ 533) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 และครั้งที่ 37/2561 (ครั้งที่ 538) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ให้มีการทบทวนการจัดเก็บเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าฟรีของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ไฟฟ้าชั่วคราว อัตราไฟฟ้าสำรอง และอัตราไฟฟ้าที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ โดยให้จัดเก็บเงินนำส่งเข้ากองทุนฯ ในอัตรา 0 บาทต่อหน่วย เป็นการชั่วคราว จนกว่าโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่แล้วเสร็จ และเห็นชอบการทบทวนอัตราค่าไฟฟ้า ซึ่งส่งผลให้ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง 0.0258 บาทต่อหน่วย


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง:

Skip to content