การส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอุทธรณ์การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าและการอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทน

         เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการดำเนินงานตามขั้นตอน โปรดส่งเรื่องร้องเรียนของท่านเกี่ยวกับการอุทธรณ์การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าและการอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) โดยตรงตามที่อยู่ด้านล่างนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

         กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายที่ดิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โทร. 0 2436 0654

Skip to content