การใช้เชื้อเพลิง – สถิติรายปี

ปี น้ำมันเตา (ล้านลิตร) น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร) ลิกไนต์ (ล้านตัน) ก๊าซธรรมชาติ (ล้าน ลบ.ฟุต) 2512 445.76 198.50 0.30 – 2513 363.00 183.86 0.31 – 2514 584.15 102.65 0.36 – 2515 826.27 63.64 0.32 – 2516 1,192.95 51.70 0.31 – 2517 1,124.06 14.61 0.36 – 2518 1,244.01 19.66 0.47 – 2519 1,232.67 16.90 0.44 – 2520 1,833.88 60.22 0.41 – […]

lucidkarn@PR-EGAT

28 June 2021

กฟผ. ปรับแผนการนำเข้า LNG เป็นสัญญาระยะกลาง 5 – 7 ปี

         กฟผ. เตรียมปรับแผนการนำเข้า LNG ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด LNG ในปัจจุบัน โดยแผนการนำเข้าของ กฟผ. จะกำหนดช่วงการซื้อเป็นระยะเวลา 5-7 ปี คาดเริ่มนำเข้าเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ไตรมาสที่ 4 ปี 2564           นางราณี โฆษิตวานิช รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณารายละเอียดแนวทางและหลักเกณฑ์การนำเข้าก๊าซธรรมชาติให้แล้วเสร็จและเสนอ กพช. ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564           กฟผ. จึงได้มีการทบทวนแผนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด LNG […]

EGAT

28 April 2021
Skip to content