โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า

1. โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ 2 (GBAS2)   เป็นโครงการต่อเนื่องจากระยะที่ 1 มีวงเงินลงทุนโครงการ 9,170 ล้านบาท ประกอบด้วยงานก่อสร้างสายส่งความยาว 88.80 วงจร-กิโลเมตร งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 1 แห่ง งานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 4 แห่ง งานติดตั้งหม้อแปลง 5,200 เมกะโวลต์แอมแปร์ (MVA) งานติดตั้ง  Capacitor Bank 384 เมกะวาร์ (MVAr) งานขยายระบบเบ็ดเตล็ด 21 งาน ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง (ณ เดือนธันวาคม 2566) ร้อยละ 100 2.  โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPPP) เป็นโครงการก่อสร้างระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ จำนวน 4 โครงการ รวมกำลังผลิตประมาณ 4,400 เมกะวัตต์ มีวงเงินลงทุนโครงการทั้งสิ้น 7,985 ล้านบาท ประกอบด้วยงานก่อสร้างสายส่งความยาว 170.2 วงจร-กิโลเมตร […]

lucidkarn@PR-EGAT

2 July 2021
Skip to content