โครงการเพื่อสังคม

 • การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.-กฟผ.)
 • การปลูกป่า
 • การสร้างฝาย
  • เขื่อนศรีนครินทร์
 • คนรักษ์ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
 • ปะการังเทียมจากลูกถ้วยไฟฟ้า
 • ปะการังเทียมจากเถ้าลอยลิกไนท์
 • บ้านปลา หญ้าทะเล
 • เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบโรงไฟฟ้า

 • สนับสนุนกีฬายกน้ำหนัก
 • สนับสนุนการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
 • สนับสนุนการแข่งขันเปตอง