โครงการสร้างฝาย ๖๖๐ ฝายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

หลักการและเหตุผล

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักนายกรัฐมนตรีโดยคณะกรรมการอำนายการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่มีลักษณะเป็นประโยชน์ มั่นคง และยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

เขื่อนศรีนครินทร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงพระคุณธรรมอันประเสริฐ ทรงอุทิศเวลา กำลังพระวรกาย กำลังพระปัญญา และบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์ และความมั่นคงของประเทศชาติตลอดมา

ดังนั้นในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ จึงพร้อมใจกันจัดทำโครงการ “สร้างฝาย ๖๖๐ ฝายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘”

วัตถุประสงค์

เพื่อผนึกกำลังทุกภาคส่วนภายในอำเภอศรีสวัสดิ์ ปฏิบัติจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๒.๑ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับส่วนราชการ และชุมชนรอบเขื่อนศรีนครินทร์ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒.๒ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนรอบเขื่อนศรีนครินทร์ มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์
๒.๓ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกตาม นโยบายของ กฟผ. ลดภาวะโลกร้อน และคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่าบริเวณรอบเขื่อนศรีนครินทร์
๒.๔ เพื่อให้พื้นที่โดยรอบ เกิดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า ป้องกันไฟป่าในอนาคต
๒.๕ เพื่อให้ชุมชนเกิดวิถีชิวิตในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

๓.๑ ความร่วมมือส่วนราชการท้องถิ่นรอบบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ ทุกส่วนราชการ และชุมชน
๓.๒ จัดทำฝาย จำนวน ๖๖๐ ฝาย ในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์
๓.๓ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ชุมชนจากพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมทำฝายในวันสำคัญต่างๆ ร่วมกับชุมชน และในโอกาสที่เหมาะสม รวมทั้งกลุ่มผู้เยี่ยมชมเขื่อนที่ประสงค์จะร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์

วิธีการดำเนินงาน

๔.๑ เชิญผู้นำชุมชนรอบเขื่อนศรีนครินทร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทำโครงการได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานราชการท้องถิ่น
๔.๒ เสนอโครงการเพื่อให้รับทราบ
๔.๓ การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ โดยร่วมกันจัดทำฝายชะลอน้ำในพื้นที่รอบเขื่อน และในพื้นที่ของชุมชนที่อยู่รอบเขื่อนศรีนครินทร์

ระยะเวลาการดำเนินการ

วันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนศรีนครินทร์ ร่วมกับ กองบำรุงรักษาโยธาเขื่อนศรีนครินทร์

การติดตามประเมินผล

แผนกบำรุงรักษาบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ กองบำรุงรักษาโยธาเขื่อนศรีนครินทร์ หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายในการทำโครงการ และจัดทำรายงานส่ง ทุก ๆ ๒ เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หลังจากดำเนินโครงการแล้ว สามารถทำให้ชุมชนที่อยู่รอบเขื่อนศรีนครินทร์ เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีความชุ่มชื้น และผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ เกิดความสามัคคีในชุมชน และมีการขยายผล เพื่อให้เกิดป่าที่อุดมสมบูรณ์ในอนาคต เกิดป่าต้นน้ำตามธรรมชาติ ส่งผลให้ระบบนิเวศน์เกิดความอุดมสมบูรณ์