โครงการเปิดเขื่อนภูมิพลสู่ชุมชนลุ่มน้ำปิง - วัง

หลักการและเหตุผล

แม่น้ำปิงเป็นแม่น้ำสายหลักที่สำคัญในการหล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ รวมไปถึงผู้ใช้น้ำในลุ่มเจ้าพระยามาช้านาน ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างมาก ซึ่งต้นกำเนิดแม่น้ำปิงส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีภูเขาสลับซับซ้อน มีป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ จนเกิดเป็นลำห้วยน้อยใหญ่ไหลมารวมกันกลายเป็นแม่น้ำปิงที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล

ปัจจุบันผู้ใช้น้ำมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่แหล่งต้นน้ำกลับถูกบุกรุกทำลาย จนส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำทั้งคนต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งในฤดูแล้งและฤดูน้ำหลาก เกิดภัยพิบัติสร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้น้ำคิดเป็นมูลค่าหลายล้านบาท ดังนั้นการจัดกิจกรรมเวทีพบผู้ใช้น้ำจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้น้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน เวทีพบผู้ใช้น้ำเป็นการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันที่จะนำไปสู่ความเห็นใจกัน และยังเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของเขื่อนภูมิพลในการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลให้ผู้ใช้น้ำได้รับทราบ

จากเหตุผลดังกล่าว กฟผ.เขื่อนภูมิพล ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำของประเทศและเป็นศูนย์กลางในการประสานงานต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องสื่อสารข้อมูลและสร้างความเข้าใจอันดีในเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำ คนต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อมูลตรงกัน และร่วมกันขับเคลื่อนหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำที่ชุมชนสามารถดำเนินการได้ตามวิถีของชุมชนเอง

ภายในเวทีพบผู้ใช้น้ำนี้ จะมีตัวแทนจากกลุ่มผู้ใช้น้ำ คนต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ร่วมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำ การอนุรักษ์น้ำ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางกลุ่มได้ร่วมกันดำเนินงานมาตลอดระยะเวลา 1 ปี และแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีต่อไป พร้อมทั้งมีการนำเสนอภารกิจของกรมชลปะรทานสำนักงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแผนการระบายน้ำและปริมาณน้ำที่จะจัดสรรให้แก่พื้นที่ต่าง ๆ ตลอดลำน้ำปิงและลุ่มน้ำเจ้าพระยา รวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์อ่างเก็บน้ำของเขื่อนภูมิพลในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เกิดการสื่อสาร ๒ ทางระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้น้ำ
๒. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้น้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนนำไปสู่ความเข้าใจและการเห็นใจซึ่งกันและกัน เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการและการแก้ไขปัญหาในเรื่องการใช้น้ำร่วมกัน
๓. เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่รอบเขื่อนภูมิพล และพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ได้เข้าใจการบริหารจัดการน้ำของ กฟผ.เขื่อนภูมิพล โดยผ่านตัวแทนที่เข้าร่วมเวที

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๒๐ คน ประกอบด้วย

๑. หัวหน้าส่วนราชการ
๒. ผู้นำท้องถิ่น-ท้องที่
๓. ผู้ใช้น้ำ

๓.๑ ต้นน้ำปิงตั้งแต่ อ.แม่แจ่ม อ.จอมทอง อ.อมก๋อย อ.ดอยเต่า อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ จำนวน ๘๕ คน
๓.๒ พื้นที่กลางน้ำ อ.สามเงา อ.บ้านตาก อ.วังเจ้า จ.ตาก จำนวน ๑๕ คน
๓.๓ พื้นที่ปลายน้ำ จ.กำแพงเพชร จ.นครสวรรค์ จ.ชัยนาท (เฉพาะกลุ่มที่มีพื้นที่ใกล้แม่น้ำปิง และแม่น้ำเจ้าพระยา) จำนวน ๑๐๐ คน /คณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ๕ คน / ชลประทาน ๕ คน / การประปานครหลวง ๕ คน / ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล ๑๐ คน

สถานที่

เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก (ห้องประชุมอาคารเกษม จาติกวณิช และบ้านพักรับรองเขื่อนภูมิพล)

ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗