เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบโรงไฟฟ้า

 ตามพื้นที่รอบแหล่งผลิตไฟฟ้า กฟผ. ชุมชนปล่อยพื้นที่ว่างเปล่ามิได้นำมาใช้ประโยชน์ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมจัดรณรงค์เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบแหล่งผลิต กฟผ. ตามโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบแหล่งผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า และการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฏรรอบแหล่งผลิตตลอดทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมการรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน กฟผ. ร่วมกับชุมชนที่มีพื้นที่รอบแหล่งผลิตและปล่อยให้ว่างเปล่ามิได้ทำประโยชน์นำมาปลูกไม้เศรษฐกิจอันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ที่ดินของชุมชน และร่วมส่งเสริม การรักษาสภาพแวดล้อมชุมชนแบบยั่งยืน

pic1

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อพัฒนาพื้นที่อยู่บริเวณติดแนวเขตโดยรอบโรงไฟฟ้า จะทำให้เกิดประโยชน์โดยการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจชุมชนซึ่งสภาพพื้นที่มีความเหมาะสมสามารถดำเนินการได้

1.2 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้า โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

1.3 เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

1.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้า กับ กฟผ. เป็นแบบอย่างของการพัฒนาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ต่อไป

1.5 เป็นการสานต่อจากการดำเนินงานเมื่อปี 2552 เนื่องจากมีราษฏรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเมื่อปีที่แล้วแต่ยังไม่พร้อมเนื่องจากสาเหตุหลายประการ

2. การดำเนินงาน

ส่งเสริมให้ชุมชนรอบพื้นที่แหล่งผลิต กฟผ. โรงไฟฟ้าจะนำพื้นที่ว่างเปล่ามาทำประโยชน์โดยการปลูกป่าเศรษฐกิจ

3. แผนงานและงบประมาณ

3.1 ระยะเวลาดำเนินการตามแผนปี 2552 ถึงปี 2555 แบ่งพื้นที่ปลูก 3 ปี ๆ ละประมาณ 100 ไร่ และดูแลบำรุงรักษาต่อเนื่องอีก 1 ปี หลังจากปลูกเสร็จในแต่ละปี

3.2 กฟผ. สนับสนุนงบประมาณการปลูกและงานบำรุงรักษา

4. แนวทางการดำเนินงาน

4.1 ประชาชน

4.1.1 สมัครใจเข้าร่วมโครงการ โดยกำหนดพื้นที่เบื้องต้นจำนวน 10 ไร่ต่อปีต่อครัวเรือน

4.1.2 การตัดฟันไม้ไปใช้ประโยชน์ บางส่วนสามารถดำเนินการได้ในปีที่ 3 ซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำของนักวิชาการป่าไม้

4.1.3 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ต้นไม้ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อผูกพันใด ๆ กับ กฟผ.

4.2 การให้การสนับสนุนของ กฟผ.

4.2.1 กฟผ. จะสนับสนุนการปรับสภาพพื้นที่ให้ตามความเหมาะสม จัดหาปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงคุณภาพดินเป็นไปตามคำแนะนำของนักวิชาการป่าไม้โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

4.2.2 กฟผ. จะจัดหาพันธุ์ไม้ให้ จำนวน 200 ต้นต่อไร่