เยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน (CSR 3 การไฟฟ้า)

ความเป็นมา

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ( สนพ.) ได้กำหนดระดับความสำเร็จในการพัฒนาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม: CSR (Corporate Social Responsibility) ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินการปี 2557 เพื่อพัฒนากิจกรรม CSR แบบบูรณาการ มุ่งเน้นให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดและรู้คุณค่าโดยสร้างความเข้าใจในระบบพลังงานไฟฟ้าทั้งด้านการจัดหาพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งเชื้อเพลิง การผลิต จนถึงการจ่ายไฟฟ้าตามบ้าน และต้องกำหนดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2557 – 2561) ด้วย ดังนี้

ความสอดคล้องตามแผน หรือนโยบายกระทรวงพลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการ

กลยุทธ์หลัก 1.4 สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาโครงการพลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์หลัก 4.2 สร้างความตระหนักและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยให้ความรู้การประหยัดพลังงานกับประชาชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม อาทิ พลังงานชุมชน การใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง เป็นต้น
กลยุทธ์หลัก 4.11 สร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์หลัก 5.5 สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน/มวลชน ให้โอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง

ทั้ง 3 การไฟฟ้าจึงมีมติเห็นชอบในการจัดทำโครงการ “เยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน ” เนื่องจากสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานและเป็นภารกิจร่วมกันของ 3 การไฟฟ้าโดยกำหนดแผนโครงการ 3 ปีและกำหนดแผนงานโครงการ 3 ปี ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดดังนี้

 

ระดับ

เกณฑ์การให้คะแนน

ระยะเวลาดำเนินการ

1

 จัดตั้งคณะทำงานร่วม 3 การไฟฟ้า เพื่อบูรณาการโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR)

ดำเนินการแล้ว

2

 จัดทำร่างแผน CSR 3 ปี ร่วมกัน ระหว่าง 3 การไฟฟ้า

กลาง ก.ย. 57

3

 ผู้ว่าการ/รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง เห็นชอบแผน CSR 3 ปี

กลาง ต.ค. 57

4

 จัดพิธีลงนาม MOU และแถลงข่าวความร่วมมือพัฒนาโครงการฯ ร่วมกัน

ภายใน พ.ย. 57

5

 สรุปผลการจัดทำแผน CSR ให้ ผอ.สนพ. ทราบ ภายใน 30 ธันวาคม 2557

30 ธ.ค. 57

วัตถุประสงค์
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันวิกฤติภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และทวีความรุนแรงมากขึ้น เช่น ภาวะโลกร้อน ซึ่งภาวะดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าตามปกติ (พลังน้ำ พลังความร้อน) รวมถึงพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ตระหนักถึงสภาวการณ์ดังกล่าว จึงเห็นความสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับเยาวชน เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศในปัจจุบัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการนำเข้าเชื้อเพลิงในการนำมาผลิตไฟฟ้า เพิ่มความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมถึงการลดอุบัติเหตุจากการใช้ที่ไม่ถูกวิธี

2. วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานไฟฟ้าแก่เยาวชน ตั้งแต่การจัดหาพลังงานไฟฟ้าจาก แหล่งเชื้อเพลิง การผลิต จนถึงการจ่ายไฟฟ้าตามที่อยู่อาศัย
 • เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและปลอดภัย
 • เพื่อให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง 
 • เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ตระหนัก และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า

3. รูปแบบกิจกรรมและกรอบเวลา ปี 2558

ที่

กิจกรรม

ช่วงเวลา

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

1

จัดทำสื่อการเรียนรู้ จำนวน 4 ประเภท

  • คู่มือการให้ความรู้ เนื้อหา ประกอบด้วย
 • ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของ 3 การไฟฟ้า
 • ที่มาของพลังงานไฟฟ้า
 • การจำหน่ายไฟฟ้า
 • การจัดหา ผลิต จำหน่ายไฟฟ้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน
 • ความรู้ด้านวิกฤตพลังงาน สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศ
 • การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

1.2 จัดทำสื่อวีดิทัศน์ให้ความรู้ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมดังนี้

 • การผลิตและการส่งจ่ายระบบไฟฟ้า
 • การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
 • ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า

ม.ค – มิ.ย 58

3 การไฟฟ้า โดย กฟน.เป็นประธาน

.........

 

1.3 จัดทำโมเดลฐานการเรียนรู้ แบบเคลื่อนย้ายได้จำนวน 5 ฐาน
จำนวน 2 ชุด เพื่อเป็นเครื่องมือในการสอนและฝึกอบรม

 • ฐานที่ 1 ภารกิจของ 3 การไฟฟ้า
 • ฐานที่ 2 ไฟฟ้ามาสู่บ้านอย่างไร/วิธีคิดค่าไฟฟ้า
 • ฐานที่ 3 การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
 • ฐานที่ 4 การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • ฐานที่ 5 กิจกรรม/เกมด้านพลังงาน

1.4 จัดทำสมุดบันทึกประจำตัว

 

 

 

2

กำหนดกรอบและพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน

 • กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาการคัดเลือกโรงเรียน
 • คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ รวม 89 โรงเรียน

กฟผ. 30 โรงเรียน
กฟน. 15 โรงเรียน
PEA 44 โรงเรียน

ม.ค.-ก.พ.58
มี.ค.-มิ.ย.58

3 การไฟฟ้า

 

3

จัดอบรมทีมวิทยากรค่ายการเรียนรู้ จาก PEA กฟน. กฟผ.
รวม 150 คน จำนวน 2 ครั้ง ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

พ.ค.-มิ.ย.58

กฟน.

300,000.-

4

กำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ทำโครงงานและหลักเกณฑ์ในการตัดสินรวมทั้งการประเมินผล

พ.ค.-มิ.ย.58

คณะทำงานชุดติดตามประเมินผล

 

5

จัดค่ายการให้ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า จำนวน 5 ครั้ง

 • พื้นที่ 4 ภาค และ กทม.
 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน 4 คน และครู 2 คน จากโรงเรียน 77 จังหวัดทั่วประเทศ
 • จัดกิจกรรม workshop ให้ความรู้ด้านพลังงานและจัดกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกัน เช่น ปลูกต้นไม้ เปลี่ยนหลอดไฟ LEDรวมถึงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าของ กฟผ.และศูนย์การเรียนรู้ของ PEA จ.นครราชสีมา/ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง จ.นครปฐม
 • ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการทำโครงงานและหลักเกณฑ์การตัดสินการประกวด
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครูและนักเรียน

ก.ค.-ธ.ค.58

กฟน. 1 ค่าย
กฟผ. 2 ค่าย
PEA 2 ค่าย

2,500,000.-

6

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่งโครงงานตามหลักเกณฑ์ พร้อมรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาของ 3 การไฟฟ้า

พ.ย.-ธ.ค.58

3 การไฟฟ้า

 

7

ติดตามประเมินผลและรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอ สนพ. ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558

พ.ย.-ธ.ค.58

คณะทำงานชุดติดตามประเมินผล

 

รวมงบประมาณ ปี 2558 เป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าล้านสองแสนบาทถ้วน)

5,200,000.-


4. รูปแบบกิจกรรมและกรอบเวลา ปี 2559

ที่

กิจกรรม

ช่วงเวลา

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ(บาท)

1

Kick off โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน

 • จัดพิธีเปิดโครงการฯ
 • มอบทุนให้กับโรงเรียนที่นำเสนอโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 89 โรงเรียน

พ.ค.-มิ.ย.59

3 การไฟฟ้า

 

1,110,000.-
890,000.-

2

โรงเรียนดำเนินการตามโครงการฯ

ม.ค.-ก.ย.59

3 การไฟฟ้า

 

3

ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 เดือน มิ.ย. และ ครั้งที่ 2 เดือน ก.ย.)

มิ.ย. และ ก.ย. 59

คณะทำงานชุดติดตามประเมินผล

300,000.-

4

ประเมินผลการประหยัดพลังไฟฟ้า และจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน นำเสนอ สนพ. ในวันที่ 30 ธันวาคม 2559

ต.ค.-ธ.ค.59

คณะทำงานชุดติดตามประเมินผล

 

รวมงบประมาณ ปี 2559 เป็นเงินทั้งสิ้น (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

2,300,000.-


5. รูปแบบกิจกรรมและกรอบเวลา ปี 2560

ที่

กิจกรรม

ช่วงเวลา

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ(บาท)

1

จัดกิจกรรมประกวดผลงานอนุรักษ์พลังงาน

 • โรงเรียนนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • จัดประกวดโครงการดีเด่นและมอบรางวัล

ม.ค.-มิ.ย.60

3 การไฟฟ้า

2,500,000.-

2

จัดทำสรุปผลการดำเนินงานนำเสนอ สนพ.

ก.ค.-ก.ย.60

3 การไฟฟ้า

 

รวมงบประมาณ ปี 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

2,500,000.-

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (ปี 2558-2560) (สิบล้านบาทถ้วน)

10,000,000.-

6. กลุ่มเป้าหมาย

 • โรงเรียนจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ
 • เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 คน และครูจำนวน 2 คน 
 • เยาวชนสามารถสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานขยายผลไปยังครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

7. สถานที่ดำเนินโครงการ : พื้นที่ของ กฟผ. กฟน. และ PEA

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ปี 2558 – 2560

9. งบประมาณ : 10,000,000.-บาท

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในระบบพลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่การจัดหาพลังงานไฟฟ้า จากแหล่งเชื้อเพลิง การผลิต จนถึงการจ่ายไฟฟ้าตามที่อยู่อาศัย
 • ประชาชนตระหนักและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้ไฟฟ้า
 • เพื่อให้เยาวชนนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการลดใช้พลังงานภาคครัวเรือนและปสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้ชุมชนได้เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า
 • ประเทศชาติลดการนำเข้าเชื้อเพลิงเพื่อนำมาผลิตไฟฟ้าสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • สร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงาน

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายกิจการสังคม
ผู้ประสานงาน คุณศรีลดา บุตรขวัญ

2. การไฟฟ้านครหลวง (MEA)

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผู้ประสานงาน คุณสุนิสา ปานเจริญ

3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผู้ประสานงาน คุณดวงจิต พงษ์สิน หัวหน้าแผนกจัดโครงการ 4

การดำเนินงาน
การดำเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนจากความสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนจำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. จัดตั้งคณะทำงานร่วม 3 การไฟฟ้า เพื่อบูรณาการโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR)

ได้มีคำสั่งนโยบายและแผนพลังงานที่ 44 / 2557 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานความร่วมมือโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม: CSR (Corporate Social Responsibility) ระหว่าง 3 การไฟฟ้า ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 (ภาคผนวก 1)

2. จัดทำร่างแผน CSR 3 ปี ร่วมกัน ระหว่าง 3 การไฟฟ้า

ดำเนินการจัดทำประชุมหารือกับคณะทำงานความร่วมมือโครงการรับผิดชอบต่อสังคมCSR: (Corporate Social Responsibility) ระหว่าง 3 การไฟฟ้าเพื่อจัดทำแผนงาน CSR ร่วมกัน จำนวน 9 ครั้ง (ภาคผนวก 2 )

ครั้งที่ 1 / 2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 20 กฟผ.
โดยมี ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. เป็นประธาน

ครั้งที่ 2 / 2557 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 20 กฟผ.
โดยมี ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม กฟผ. เป็นประธาน

ครั้งที่ 3 / 2557 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ สนพ.
โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นประธาน

ครั้งที่ 4 / 2557 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 20 กฟผ.
โดยมี ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. เป็นประธาน

ครั้งที่ 5 /2557 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 PEA
โดยมี ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมสิ่งแวดล้อม กฟภ. เป็นประธาน

ครั้งที่ 6 /2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 กฟน.
โดยมี ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการองค์กรและสังคม กฟน. เป็นประธาน

ครั้งที่ 7 / 2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
ณ ห้องประชุมที่ทำการเขื่อนศรีนครินทร์ ชั้น 2 จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมี ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. เป็นประธาน

ครั้งที่ 8 / 2557 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม1 ชั้น 5 PEA
โดยมี รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

ครั้งที่ 9 / 2557 เมื่อวันที่ 5พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ สนพ.
โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน สนพ. เป็นประธาน

3. ผู้ว่าการ/รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง เห็นชอบแผน CSR 3 ปี

ดำเนินการแล้ว อ้างถึง หนังสือที่ กฟผ.981300/73349 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่าง 3 การไฟฟ้า (ภาคผนวก 3 )

4. จัดพิธีลงนาม MOU และแถลงข่าวความร่วมมือพัฒนาโครงการฯ ร่วมกัน

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ระหว่าง 3 การไฟฟ้า โดยมี นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และนายสมชาย วิวัฒนวัฒนา รองผู้ว่าการกิจการองค์กรและสังคม การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมลงนาม โดยมีนายชวลิต พิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ร่วมลงนามในฐานะพยาน เพื่อเเสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการให้ความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา ในปี พ.ศ.2559 โดยมีคณะผู้บริหารในกระทรวงพลังงาน อาทิ ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน นายดนุชา ยินดีพิธ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน และคณะผู้บริหารทั้ง 3 การไฟฟ้า เข้าร่วม เป็นสักขีพยาน ณ โรงเเรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ (ภาคผนวก 4)

5. สรุปผลการจัดทำแผน CSR ให้ ผอ.สนพ.

ดำเนินการสรุปผลโครงการความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR จัดส่งเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557

กิจกรรม

- ภาคผนวกที่ 1 คำสั่งนโยบายและแผนพลังงานที่ 44 / 2557
- ภาคผนวกที่ 2 การจัดประชุมแผน CSR 3 ปี ร่วมกัน ระหว่าง 3 การไฟฟ้า

กิจกรรม ครั้งที่ ช่วงเวลาและสถานที่
การประชุมจัดทำแผนงาน
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม : CSR (Corporate Social Responsibility)
ระหว่าง 3 การไฟฟ้า
1 / 2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 -15.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 20 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การประชุมจัดทำแผนงาน
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม : CSR (Corporate Social Responsibility)
ระหว่าง 3 การไฟฟ้า
2 / 2557 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 -15.30 น.
ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 20 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การประชุมจัดทำแผนงาน
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม : CSR (Corporate Social Responsibility)
ระหว่าง 3 การไฟฟ้า
3 / 2557 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 -11.30 น.
ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ ชั้น 6 สำนักงานนโยบายและแผนพัฒนา
การประชุมจัดทำแผนงาน
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม : CSR (Corporate Social Responsibility)
ระหว่าง 3 การไฟฟ้า
4 / 2557 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 -11.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 20 อาคาร ท.102 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การประชุมจัดทำแผนงาน
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม : CSR (Corporate Social Responsibility)
ระหว่าง 3 การไฟฟ้า
5 / 2557 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 -12.00 น.
ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การประชุมจัดทำแผนงาน
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม : CSR (Corporate Social Responsibility)
ระหว่าง 3 การไฟฟ้า
6 / 2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 -12.00 น.
ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง
การประชุมจัดทำแผนงาน
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม : CSR (Corporate Social Responsibility)
ระหว่าง 3 การไฟฟ้า
7 / 2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
ณ ห้องประชุมที่ทำการเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
การประชุมจัดทำแผนงาน
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม : CSR (Corporate Social Responsibility)
ระหว่าง 3 การไฟฟ้า
8 / 2557 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม1 ชั้น 5 PEA
การประชุมจัดทำแผนงาน
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม : CSR (Corporate Social Responsibility)
ระหว่าง 3 การไฟฟ้า
9 / 2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ ชั้น 6 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.

- ภาคผนวกที่ 3 หนังสือผู้บริหารอนุมัติเห็นชอบแผน CSR 3 ปี

- ภาคผนวกที่ 4 พิธีลงนาม MOU

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม : CSR (Corporate Social Responsibility)
โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2558 – 2560

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ระหว่าง 3 การไฟฟ้า โดยมี นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และนายสมชาย วิวัฒนวัฒนา รองผู้ว่าการกิจการองค์กรและสังคม การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมลงนาม โดยมีนายชวลิต พิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ร่วมลงนามในฐานะพยาน เพื่อเเสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการให้ความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา ในปี พ.ศ. 2559 โดยมีคณะผู้บริหารในกระทรวงพลังงาน อาทิ ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน นายดนุชา ยินดีพิธ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน และคณะผู้บริหารทั้ง 3 การไฟฟ้า เข้าร่วม เป็นสักขีพยาน ณ โรงเเรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ