การสนับสนุนสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย

จัดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีเขื่อนขนาดใหญ่กระจายอยู่หลายจังหวัดของประเทศ ซึ่งนอกจากการใช้ประโยชน์หลักเพื่อการชลประทาน การบรรเทาอุทกภัย การเกษตร การประมง และการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสทัศนียภาพอันสวยงามมาโดยตลอด อีกทั้งศักยภาพของอ่างเก็บน้ำสามารถใช้เป็นแหล่งน้ำส่งเสริมกีฬาเรือพายได้เป็นอย่างดี กอปรกับกีฬาเรือพายเป็นกีฬาเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินกิจการของ กฟผ. ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็นสำคัญ ซึ่งนอกจากการจัดการแข่งขันดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนแล้ว ยังช่วยก่อให้เกิดการกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬาในท้องถิ่นอีกด้วย

4 5

กฟผ. จึงร่วมกับสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเรือพายในชุมชนรอบพื้นที่ กฟผ. และนักกีฬาเรือพายของประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมระหว่าง กฟผ. กับชุมชน และเผยแพร่ภารกิจ กฟผ. ด้านความสมดุลของพลังงาน ตลอดจนการบริหารจัดการน้ำและความมั่นคงของเขื่อนผ่านกิจกรรมการแข่งขัน โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

ปี

สนามที่  1

สนามที่  2

สนามที่  3

ปี 2555

 เขื่อนรัชชประภา 347 คน

 เขื่อนศรีนครินทร์ 784 คน

 เขื่อนภูมิพล 633 คน

ปี 2556

 เขื่อนสิริกิติ์ 710 คน

 เขื่อนรัชชประภา 717 คน

 เขื่อนภูมิพล 861 คน

ปี 2557

 เขื่อนอุบลรัตน์ 708 คน

 เขื่อนศรีนครินทร์ 750 คน

 เขื่อนภูมิพล 880 คน


ผลจากการร่วมมือระหว่าง สมาคมฯ กับ กฟผ. ถือได้ว่าประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี โดยจะเห็นได้จากการสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมจากทีมเขื่อนต่างๆ คือ ชมรมเรือพายโรงเรียนสามเงาวิทยาคม จ.ตาก ชมรมเรือพายรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี ชมรมเรือพายศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี และ ชมรมรักกีฬาเรือพาย จ.อุตรดิตถ์

กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณให้แก่สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการจัดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาตั้งแต่ปี 2555 ดังนี้

1. ปี 2555 สนับสนุนงบประมาณจำนวน 3,600,000 บาท
2. ปี 2556 สนับสนุนงบประมาณจำนวน 6,348,000 บาท
3. ปี 2557 สนับสนุนงบประมาณจำนวน 6,348,000 บาท (มติคณะกรรมการ กฟผ. 5/2557)
4. ปี 2558 สนับสนุนงบประมาณจำนวน 6,348,000 บาท (มติคณะกรรมการ กฟผ. 5/2557)

7 6

ผลงานในระดับชาติของนักกีฬาจากเขื่อนที่ไปร่วมจัดการแข่งขัน

1. ในกีฬาเยาชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 "มหาสารคามเกมส์"

  • นักกีฬาจาก จ.อุตรดิตถ์ ได้ 5 เหรียญทอง (จากเรือยาว 10 ฝีพายชาย ได้ 3 ทอง และ เรือ 5 ฝีพายชาย ได้ 2 เหรียญทอง) และ 1 เหรียญเงิน จากเรือ 5 ฝีพายชาย
  • นักกีฬาจาก จ.กาญจนบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันโดยผ่านการคัดเลือกระดับภาค

2. กีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2556 "สุพรรณบุรีเกมส์"

จ.อุตรดิตถ์ และ จ.สุราษฎร์ธานี สามารถผ่านการคัดเลือกระดับภาค (เนื่องจากนักกีฬาอยู่ในระดับการพัฒนาในรุ่นเยาวชน)

3. การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 11-27 ธันวาคม 2556 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

 นักกีฬาเรือพายจากโรงเรียนสามเงาวิทยาคม อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งเป็นนักกีฬาจากชุมชนรอบเขื่อนภูมิพลของ กฟผ. ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27 และสามารถคว้า 2 เหรียญทองแดงจากการแข่งขันประเภทเรือกรรเชียง 2 คนพายคู่ รุ่นไลท์เวท และประเภท 4 คนพายเดี่ยวรุ่นไลท์เวท ซึ่งนับได้ว่าการจัดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยฯ รายการนี้ ได้เปิดโอกาสให้นักกีฬาเรือพายจากชุมชนต่างๆ ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพสู่ระดับสากล

4. การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 5 - 16 มิถุนายน 2558 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

  • นักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย สามารถทำผลงานได้ 11 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง ดังนี้
  • เรือยาว (เรือมังกร) 5 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน
  • เรือแคนูคยัค 4 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
  • เรือกรรเชียง 2 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง