การสนับสนุนสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมเปตองแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2547 ในสมัย ผวก. สิทธิพร รัตโนภาส จนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวนเงินปีละ 5,000,000 บาท ดังนี้

1. ปี 2547 – 2549 ปีละ 5,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000,000 บาท
2. ปี 2550 – 2552 ปีละ 5,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000,000 บาท
3. ปี 2554 – 2556 ปีละ 5,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000,000 บาท

รวมงบประมาณสนับสนุน ปี 2547 – 2556 เป็นเงินทั้งสิ้น 45,000,000 บาท

111130E7L33260 index

ต่อมา เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ได้มีมติเห็นชอบให้ กฟผ. สนับสนุนงบประมาณให้กับสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยฯ ต่อเนื่องอีก เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557 – 2559 ปีละ 5,000,000 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น (ปี 2547 – 2559) 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)

จากการให้การสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ส่งผลให้การดำเนินงานของสมาคมเปตองแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นักกีฬาเปตองทีมชาติไทยสามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันต่างๆ ในระดับภูมิภาค และระดับโลกมาครอง สร้างความภาคภูมิใจและชื่อเสียงต่อประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานสำคัญๆ ดังนี้

ผลงานระดับโลก

- ประเภททีมหญิง ได้แชมป์โลก 7 สมัย ถึงปัจจุบัน
- ประเภททีมชาย ได้รองแชปมป์โลก
- ประเภทจูเนียร์ ได้แชมป์โลกประเภททีม และประเภทชู้ตติ้ง

O131009D1O6P

ผลงานการแข่งขันกีฬา SEA GAMES 2015 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 8 เหรียญทอง ประกอบด้วย

- ประเภทชู้ตติ้งชาย
- ประเภทเดี่ยวหญิง
- ประเภทคู่ผสม
- ประเภทคู่ชาย
- ประเภทคู่หญิง
- ประเภททีมผสม 3 คน
- ประเภททีม 3 คน (ชาย)
- ประเภททีม 3 คน (หญิง)