20150803-c03-02

           กฟผ. ร่วมกับพันธมิตรอาสาฯ อนุรักษ์ทะเลไทย 2558 (อ่าวสยาม) วางบ้านปลาปะการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า 500 ชุด บริเวณทะเลเกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตามแนวทะเลชายฝั่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

20150803-c03-04

         เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี อาสาสมัครกิตติมศักดิ์และเป็นประธานในพิธีวางบ้านปลาปะการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า ภายใต้โครงการ “อาสาฯ อนุรักษ์ทะเลไทย 2558 (อ่าวสยาม)” โดยความร่วมมือหลักระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กองทัพเรือ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งมีนายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง เป็นผู้แทน พร้อมด้วยอาสาสมัคร และสื่อมวลชน ร่วมพิธีและร่วมกิจกรรมจิตอาสาอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณเกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

         นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาสาฯ อนุรักษ์ทะเลไทย 2558 (อ่าวสยาม) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฉลองพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 83 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 63 พรรษา โดย กฟผ. ให้การสนับสนุนโครงสร้างบ้านปลาปะการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า จำนวน 500 ชุด สำหรับนำไปวางบริเวณทะเลเกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลและปะการัง

         นายสุธนฯ เปิดเผยถึงที่มาของบ้านปลาปะการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าว่า สืบเนื่องจากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือชาวประมงขนาดเล็กที่ได้รับความเดือดร้อนจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่ง ซึ่งการวางปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหานี้ กฟผ. ซึ่งมีภารกิจในการรับ-ส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าทั่วประเทศ และต้องมีการปลดลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าออกจากระบบเมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อให้เกิดความมั่นคงในระบบอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าที่ถูกปลดออกจากระบบและไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกจำนวนมาก เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ดังกล่าว กฟผ. จึงได้ร่วมกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ นำลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้ามาทำเป็นบ้านปลาปะการังเทียม

         “กฟผ. ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการตรวจสอบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าที่นำมาทำเป็นบ้านปลาปะการังเทียมแล้วว่า ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้วางโครงสร้างบ้านปลาปะการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าใต้ทะเลในหลายพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา และเมื่อเวลาผ่านไปได้มีการสำรวจและติดตามผลพบว่า เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงเศรษฐกิจ การสร้างรายได้ให้ชุมชน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งจะได้นำไปขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ ต่อไป เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการรักษาระบบนิเวศทางทะเล” นายสุธน กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้าย

20150803-c03-05