20150917-A02-01

          การจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2558 – 2579 หรือ PDP 2015 มุ่งตอบโจทย์สำคัญๆ ในการพัฒนาพลังงานของประเทศใน 20 ปีข้างหน้า เริ่มตั้งแต่การกำหนดแนวคิดหลัก ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม จนถึงเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาพลังงาน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาไฟฟ้าภาคใต้จำเป็นอย่างไร การเลือกใช้ถ่านหิน และปัญหากำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง (Reserve Margin) ที่สูงเกินกว่า 15% ยังคงเป็นโจทย์ที่สังคมต้องการคำตอบที่ชัดเจน

1. แนวคิดหลักการจัดทำ PDP2015

20150917-A02-02

2. ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม

          การจัดทำร่างแผน PDP ประกอบด้วยผู้แทนจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้แทนจากผู้ใช้ไฟฟ้า นักวิชาการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จากนั้น กระทรวงพลังงานได้เปิดให้มีการรับฟังข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละภูมิภาคหลายครั้ง ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์และนํามาประกอบการจัดทําแผนฯ จากนั้นจึงได้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP2015) เมื่อวันที่ 8 และ 28 เมษายน 2558 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ อีกทั้งได้นำเสนอร่างแผน PDP ผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงานเพื่อประกอบการศึกษาของประชาชนผู้สนใจ

          PDP2015 ฉบับนี้ ยังได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาและให้ความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ โดยลำดับ เริ่มจากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเห็นชอบแผน PDP2015 ในการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 จากนั้นคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบ มติ กพช. ดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

20150917-A02-03

3. การพัฒนาไฟฟ้าภาคใต้มีความจำเป็นอย่างไร

20150917-A02-04

4. สาเหตุที่เลือกใช้ถ่านหิน

20150917-A02-05

20150917-A02-06

5. ทำไมกำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง (Reserve Margin) จึงสูงกว่า 15%

20150917-A02-07

          จากการประมาณการภายใต้สมมุติฐานในการจัดทำ PDP2015 กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองในช่วงแรกของแผนจะสูงราวร้อยละ 25 -39 หลังจากปี 2568 จะเริ่มลดลง และเข้าสู่ระดับร้อยละ 15 ในปี 2575 ทั้งนี้ มีสาเหตุจาก

  • การปรับค่าพยากรณ์ GDP ของประเทศ ลดลงจากเดิม 4.49% เป็น 3.94% ส่งผลให้การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลง
    • แผน PDP 2010 Rev.3 ณ ปี 2573 มีกำลังผลิตเท่ากับ 70,686 MW
    • แผน PDP 2015 ณ ปี 2579 มีกำลังผลิตเท่ากับ 70,335 MW
  • การนำผลประหยัดจากแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) มาใช้เพิ่มขึ้นจากเดิม 20% เป็น 100% คิดเป็นเป้าหมายแผน EEP เป็น 89,672 ล้านหน่วย หรือลดการใช้ไฟฟ้าลงประมาณ 10,000 MW ในปี 2579
  • แผน PDP 2015 นี้มีโรงไฟฟ้าที่มีภาระผูกพันแล้วจากแผน PDP2010 Rev.3 รวมถึงมีโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของ กฟผ. (ภาคใต้/ภาคกลาง) ในรูปแบบของ IPP SPP VSPP และของ กฟผ. จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโรงไฟฟ้าที่มีภาระผูกพันเหล่านี้ได้
  • เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจาก RE เพิ่มขึ้นจาก 8% เป็น 20% (ณ ปี 2579) จึงจำเป็นที่จะต้องมีโรงไฟฟ้าสำรองเผื่อไว้ เนื่องจาก RE ยังมีความไม่แน่นอนสูงในการผลิตไฟฟ้า
  • กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองจะสูงในช่วงแรกของแผน PDP2015 (ปี 2559 – 2568) แต่จะลดลงและเข้าสู่ระดับประมาณร้อยละ 15 ของความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

          อย่างไรก็ตาม แผน PDP2015 จะต้องขับเคลื่อน รวมถึงการประมวลติดตามผลการดำเนินงาน ทั้งในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจ(GDP) การใช้ไฟฟ้าจริง แผนอนุรักษ์พลังงาน(EEP) และแผนพลังงานทดแทน(AEDP) หากพิจารณาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ได้ตามเป้าหมาย อย่างมีนัยสำคัญ ก็จะต้องมีการปรับแผนในรูปของการปรับปรุงเป็นครั้งๆ(Revision) ต่อไป