นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

กฟผ. มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทางมาตราฐาน ISO 26000:2553 ดังนี้

policy-csr