voice-fo-krabi

          โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว เป็นโครงการเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ กำลังผลิต 800 เมกะวัตต์ บรรจุไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP มีกำหนดจ่ายไฟฟ้าในปี 2562 เพื่อสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม โครงการโรงไฟฟ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบบริเวณโครงการได้ การดำเนินการจึงต้องมีการศึกษาอย่างรอบด้าน รวมทั้งการรับฟังเสียงสะท้องของชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจและนำความคิดเห็นต่างๆ มาพิจารณาปรับปรุงการออกแบบโครงการเพื่อลดกระทบต่อชุมชนให้น้อยที่สุด ตลอดจนเป็นข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ควบคู่กันไป

          จากกระแสข่าวที่ผ่านมา สังคมได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างแตกต่าง หลากหลายมุมมอง นี่คืออีกตัวอย่างของความคิดเห็นของชุมชนชาวกระบี่ ที่สนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อการสร้างความมั่งคงทางพลังงาน และการพัฒนาของชุมชนอย่างยั่งยืน

voiceofkarai-1

นายกิจจา ทองทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 บ้านหนองผักฉีด ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง

    ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ 4 ตำบล ของอำเภอเหนือคลอง ได้เล็งเห็นการดำเนินการของกลุ่มองค์กรต่างๆ ซึ่งอาจสร้างความขัดแย้งให้แก่ชุมชน ทำให้ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชมรมผู้สูงอายุ ร่วมกันยื่นหนังสือให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ว่าการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตลอด การก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้สร้างความมั่นใจให้แก่ชุมชน ทำให้เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีอยู่ร่วมกับชุมชนได้โดยไม่ส่งผลผลกระทบใดๆ ต่อชุมชน

voiceofkarai-2

นายไพโรจน์ บุตรเผียน ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อม ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง

    ผมทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป่าชายเลน มาเป็นเวลา 16 ปี และเมื่อ 40 ปีที่แล้วโรงไฟฟ้าลิกไนต์กระบี่ยังไม่มีเครื่องดักจับฝุ่นละออง ดังนั้น โรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะสร้างใหม่ในอนาคตมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน ส่วนถ่านหินที่ตกลงไปในน้ำจะเกิดอันตรายนั้นไม่เป็นความจริง เพราะในคลองปกาสัยมีถ่านหินโผล่เหนือดินอยู่ตามลำคลองแช่น้ำเป็นเวลานาน ไม่เห็นทำอันตรายต่อชีวิต หากพี่น้องไม่เชื่อรัฐบาลซึ่งเป็นองค์กรที่พัฒนาประเทศชาติ เราจะเชื่อใคร การดำเนินการสนับสนุนให้สร้างโรงไฟฟ้านั้น เพื่อความถูกต้อง และเพื่อให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ถ้าไม่มีพลังงานหรือการพัฒนาใดๆ ที่จะเกิดขึ้นในประเทศ จะไม่มีวันที่จะสำเร็จ เพราะพลังงานไฟฟ้าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ

voiceofkarai-3

นายหมาดดน วงศาชล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านติงไหร ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง

    เรื่องการประมงของตำบลเกาะศรีบอยา ระหว่างเรือชายฝั่งหรือเรือประมง กับเรือลำเลียงถ่านหิน ของ กฟผ. นั้นไม่มีผลกระทบ เพราะทาง กฟผ. มีการตั้งแนวเขตที่ชัดเจน ทั้งนี้ ความคิดของผู้ใหญ่ในเรื่องการลำเลียงถ่านหินไปยังท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว หากถ่านหินตกลงไปในน้ำแล้วจะเกิดอันตรายนั้น คงจะไม่เป็นความจริง เพราะผู้ใหญ่ไปหาปลา ปู แถวคลองปกาสัย และท่าเรือสะพานช้าง ซึ่งมีถ่านหินอยู่มาก และหากเกิดอันตรายคงจะเกิดไปนานแล้ว ซึ่งหากเปรียบเทียบกับเรือน้ำมันจะอันตรายกว่าถ่านหิน

voiceofkarai-4

นายภานุมาศ มาศโอสถ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านห้วยโสก ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง

    โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 2 บ้านห้วยโสก อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โรงไฟฟ้ากับชุมชนให้การดูแลและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชน ไม่มีปัญหาใดๆ ในความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ซึ่งเติบโตมามาพร้อมโรงไฟฟ้ากระบี่ตั้งแต่เด็ก ได้อยู่ร่วมกับโรงไฟฟ้า คลุกคลีเปรียบเสมือนญาติพี่น้อง คนในครอบครัวเดียวกัน ทั้งนี้ ทางฝ่ายต่อต้าน (NGO) ได้โจมตีเรื่องผลกระทบสุขภาพบ้าง สิ่งแวดล้อมบ้าง ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านกล่าวว่า ไม่เป็นความจริง เพราะเป็นคนในพื้นที่นี้ และเกิดที่นี้ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งตอนนี้อายุ 55 ปีแล้ว สุขภาพแข็งแรงดี ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ในการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในชุมชนไม่มีการต่อต้าน ชุมชนเข้าใจว่าพลังงานมีความจำเป็นต่อประเทศชาติ

voiceofkarai-5

นายบุญนำ บ่อหนา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง

    ท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วและโครงการท่าเทียบเรือถ่านหินในอนาคตจะใช้พื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งชาวประมงวิตกกังวลเรื่องขนาดของเรือและการขนถ่ายถ่านหิน เรื่องใบจักรของเรือ โดยทางโครงการฯ ได้ลงพื้นที่ชี้แจง ทำความเข้าใจกับชาวประมง หรือหากเกิดเหตุการณ์ที่วิตกกังวลทาง กฟผ. จะมีวิธีป้องกันช่วยเหลือ และมีการบริหารจัดการที่ดีอยู่แล้ว ในส่วนของชาวประมงช่องบ้านแหลมหินนั้น จะมีผลกระทบบ้างแต่เล็กน้อย คาดว่าโครงการท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วที่จะสร้างใหม่นั้นจะไม่มีผลกระทบกับชุมชน เนื่องจากมีการบริหารจัดการเหมือนอย่างท่าเทียบเรือที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

voiceofkarai-6

นายยงยุทธ ฝั่งขวา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ตำบลเกาะศรีบอยา รับชมและฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=Or0F9iKVdj0

    voiceofkarai-7

นายสมปอง แสนยาพันธ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 รับชมและฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=0eoMKl3Xirc

voiceofkarai-8

นายประกิจ กุลดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ รับชมและฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=EUc4XO_-CVA

voiceofkarai-9

นายบุญนำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลตลิ่งชัน  รับชมและฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=Tn2ZXPgrp7A

voiceofkarai-10

นายปรีชา สาโรจน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลตลิ่งชัน รับชมและฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=GUEt81rYgPI

voiceofkarai-11

นายสามารถ มาศโอสถ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลตลิ่งชัน รับชมและฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=aEowPHCrVzM

voiceofkarai-12

นายทัศน์พล คลองยวน กำนัน หมู่ 4 ตำบลตลิ่งชัน รับชมและฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=d-hAYL3srrw

voiceofkarai-13

นายเดชา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ 3 ตำบลตลิ่งชัน รับชมและฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=4rs-Ac2QxRQ

voiceofkarai-14

นายสุทัศน์ อดีตหัวหน้าสถานีอนามัยตลิ่งชัน รับชมและฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=cxZeqJoZESw&feature=youtu.be

voiceofkarai-15

นายอิสมาแอน บ่อหนา ชาวบ้าน หมู่ 1 คลองรั้ว ตำบลตลิ่งชัน รับชมและฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=UlHeSrVixN0

voiceofkarai-16

นายประชา รักษาจิตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลตลิ่งชัน รับชมและฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=MlPC-lQEbJk

voiceofkarai-17

นายสวาสดิ์ เถาว์กลอย คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย รับชมและฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=5ElTD3Y6hcQ

voiceofkarai-18

นายบุญเที่ยง บัวเลิศ ประธานชมรมชาวลิกไนท์กระบี่ รับชมและฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=I4WuyonYy0k

voiceofkarai-19

นายสำเริง เม่งบุตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลปกาสัย รับชมและฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=DRxWWb8JxDQ

voiceofkarai-20

นายวัฒนา ชนะกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลปกาสัย รับชมและฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=KNShfb8tVVk

voiceofkarai-21

นายนพรัตน์ ชุมศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ตำบลปกาสัย รับชมและฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=BFBj3G47VHI

voiceofkarai-22

นายธัญญา ไชยบุตร กำนัน หมู่ 7 ตำบลปกาสัย รับชมและฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=f26AmZQQSmY

voiceofkarai-23

นายสุทธิพงษ์ จิตตแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลปกาสัย รับชมและฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=ruUd8yAjg94

voiceofkarai-24

นายสมพงษ์ ผกามาศ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลคลองขนาน รับชมและฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=_xrweL5ZGzE

voiceofkarai-25

นายพนม นวลศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ตำบลปกาสัย รับชมและฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=ehGig_4gT2A

voiceofkarai-26

นายจรูญศักดิ์ ดำดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลคลองเขม้า รับชมและฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=TRipa_MDE9w

voiceofkarai-27

นายประเสริฐ ไหมดำ โต๊ะอิหม่ามมัสยิดบ้านห้วยโศก รับชมและฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=kmGod3VdHY4

voiceofkarai-28

นายสมศักดิ์ ภูมิสุทธาผล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ตำบลคลองขนาน รับชมและฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=9EaGB9NJnG0

voiceofkarai-29

นายบุญนำ บ่อหนา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง รับชมและฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=g2KGMTSWAr4

 voiceofkarai-30

นายภานุมาศ มาศโอสถ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านห้วยโสก ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง รับชมและฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=phOC_MVc43M

 voiceofkarai-31

นายหมาดดน วงศาชล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านติงไหร ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง รับชมและฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=3njY6Im404o

 voiceofkarai-32

นายไพโรจน์ บุตรเผียน ประธานชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อม ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง รับชมและฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=jS05x0-TOew

voiceofkarai-33

นายกิจจา ทองทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง รับชมและฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=qvcnIhoJEss

 voiceofkarai-34

นายวิทยา บุญคง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลคลองขนาน รับชมและฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=Xc5kUbPru2I

voiceofkarai-35

นายอับดลเหล๊าะ รอบคอบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ตำบลคลองขนาน รับชมและฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=Vsc3suEAPoQ