การปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

กฟผ.ขอประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ครั้งที่ 47/2558
(ครั้งที่ 357) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เห็นชอบให้ใช้งานตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป