20151002-c02-02         

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้ความสำคัญในการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและสนับสนุนชุมชนที่อยู่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าที่ยังมีความเดือดร้อนให้สามารถพัฒนาตนเองได้ เติมเต็มส่วนที่ขาด สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ดำเนินการผ่านขั้นตอนพัฒนาองค์ความรู้ ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาและวิถีดั้งเดิมของชุมชน

         โดยความร่วมมือหลักจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการสื่อสารและสร้างเครือข่ายชุมชนพึ่งตนเองพื้นที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าอย่างยั่งยืน นำร่อง 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้ ชุมชนใกล้แนวสายส่งไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ , ภาคเหนือ ชุมชนใกล้แนวสายส่งไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุมชนใกล้แนวสายส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ กิจกรรมของโครงการในแต่ละภาค จะมีความแตกต่างไปตามเงื่อนไขทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยคำนึงถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญ

20151002-c02-01

         นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.)การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิด “ศูนย์สมุนไพรและเภสัชกรรมไทย บ้านเขาพระ” โดยมีนายวรพจน์ อินทร์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (อปต.) นางยุวดี ธงสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ (อสอ.) ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคใต้ จ.สงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ คณะแพทย์แผนไทยและคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ เครือข่ายแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน จ.สงขลา ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน นักเรียน สื่อมวลชน และชุมชนบ้านเขาพระ ร่วมงานพร้อมร่วมปลูกพืชสมุนไพรกว่า 200 คน ณ บ้านเขาพระ ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

         สำหรับพื้นที่ภาคใต้ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 โดยหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามวิถีการพึ่งตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หนึ่งในหลายกิจกรรมที่ดำเนินการ คือ โครงการ“ศูนย์สมุนไพรและเภสัชกรรมไทย บ้านเขาพระ” ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วยการยึดทุนทางวิถีชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรในชุมชนเป็นฐานหลัก ทั้งนี้ได้ดำเนินการผ่านขั้นตอนพัฒนาองค์ความรู้ให้สมาชิกแล้ว และเริ่มปลูกพืชสมุนไพรที่มีมาตรฐานสำหรับการแปรรูป โดยมีภาคีเครือข่าย นักวิชาการจากคณะแพทย์แผนไทย และคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาร่วมออกแบบแปลงปลูกพืชสมุนไพรร่วมกับชุมชน เพื่อมาตรฐานและคุณภาพตามหลักวิชาการ โดยยึดหลักการปลูกแบบผสมผสาน ซึ่งสอดคล้องกับภูมิปัญญาและวิถีการปลูกดั้งเดิมของชุมชน

         ประกอบด้วยพืชสมุนไพรทั่วไป 6 ชนิด ได้แก่ พริกไทย ดีปลีเชือก ไพล ว่านชักมดลูก ขมิ้นชัน และฟ้าทะลายโจร นอกจากนี้ยังปลูกสมุนไพรท้องถิ่นที่พบมากในเทือกเขาแก้ว ได้แก่ปลาไหลเผือก และหัวไอ้เหล็ก ทั้งนี้แปลงปลูกพืชสมุนไพรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่อยู่ใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง จากพื้นที่สมาชิกรวมทั้งหมดประมาณ 20 ไร่

         เสียงจากชุมชน...นายก่อเดช แย้มเกื้อ ประธานศูนย์สมุนไพรและเภสัชกรรมไทย บ้านเขาพระ กล่าวว่า “โครงการนี้ได้ประโยชน์มาก...ทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถนำไปจำหน่ายทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ต้องขอขอบคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ กฟผ. ที่สนับสนุนโครงการนี้และทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ช่วยดูแลแนะนำให้ความรู้ต่างๆ และหาภาคีเครือข่ายด้วย”

20151002-c02-03

         การปลูกพืชสมุนไพรไม่เพียงแต่สามารถสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับเกษตรกร ยังเป็นการอนุรักษ์ พัฒนาคุณภาพสมุนไพรไทยและการใช้พื้นที่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งสร้างระบบนิเวศเกษตรที่ดี สร้างความอุดมสมบูรณ์ของเขตป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน... “ระบบไฟฟ้ามั่นคง ชาติประชาชนมั่งคั่ง”