พ.ร.บ. กฟผ.

          พระราชบัญญัติ กฟผ. กำหนดให้ กฟผ. เป็นผู้ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งหรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าตามที่กำหนด รวมทั้งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า

 

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี 2511 (ฉบับเต็ม) (.pdf)

 


การประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ

          ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย

 

กฎหมายที่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดทำคำอธิบายและคำแปล และเผยแพร่ข้อมูล

ลำดับที่ รายชื่อกฎหมาย ผู้รักษาการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กำหนดเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์แล้วเสร็จ
1 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2566

 


 

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - สรุปมาตราสำคัญ


EGAT Act (English) >>