เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 30 ปี ที่รัฐบาลกลางของอเมริกา เพิ่มหลักเกณฑ์ปริมาณโลหะที่เป็นพิษในน้ำทิ้ง (toxic metals) จากระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD) ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน หลังจากกำหนดมาตรฐานน้ำทิ้งรวมจากโรงไฟฟ้า มาตั้งแต่ปี 1982 อย่างไรก็ตาม จากการที่โรงไฟฟ้าถ่านหินมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงไฟฟ้าถ่านหินในอเมริกา ร้อยละ 72 ผ่านเกณฑ์ใหม่นี้ ส่วนโรงไฟฟ้าที่เหลือมีเวลา 3 - 8 ปี เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์

20151102-A01-01

          เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2015 ที่ผ่านมา สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency - EPA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ออกกฎมาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายของระบบกำจัดมลภาวะของโรงไฟฟ้า สำหรับสารหนู ปรอท เซเลเนียม และ ไนเตรท เพิ่มเติมจากมาตรฐานน้ำทิ้งสำหรับโรงไฟฟ้า ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 1982

20151102-A01-02

20151102-A01-03

มาตรฐานน้ำทิ้ง จากระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

          อย่างไรก็ตาม EPA กล่าวว่า โรงไฟฟ้าหลายๆโรง มีเทคโนโลยีและกระบวนการจัดการที่สอดคล้องและเข้ากับกฎใหม่นี้อยู่แล้ว จากจำนวนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนทั้งหมด 1,080 โรงในประเทศ มีเพียง 134 โรงเท่านั้นที่ไม่สามารถทำตามกฎมาตรฐานใหม่นี้ได้ และหากพิจารณาเฉพาะโรงไฟฟ้าถ่านหิน มีเพียงแค่ร้อยละ 28 เท่านั้น ที่จำเป็นต้องลงทุนปรับปรุงโรงไฟฟ้าเพื่อให้เข้ากับกฎดังกล่าว

          กฎใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ 60 วันหลังจากวันประกาศ และจะมีผลให้โรงไฟฟ้าต่างๆต้องปฏิบัติตามกฎให้ได้ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2018-2023

20151102-A01-04

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของอเมริกาในปี 2014
ที่มา http://www.eia.gov/tools/faqs/faq.cfm?id=427&t=3

          ที่ผ่านมา EPA ได้มีการประกาศใช้มาตรฐานคุณภาพอากาศและน้ำทิ้งที่เข้มงวดสำหรับอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า เพิ่มเติมเป็นระยะๆ ส่งผลดีให้อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าถ่านหินต้องปรับตัวและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศไทยเรา มีกฎหมายและมาตรฐานคุณภาพน้ำที่โรงไฟฟ้าต่างๆ ต้องปฏิบัติตาม อาทิ ปริมาณสารหนูในน้ำทิ้งไม่เกิน 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร เซเลเนียมไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร และปรอทไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร แม้ว่าเราจะยังไม่มีกฎในแต่ละกระบวนการเช่นเดียวกับอเมริกา แต่เทคโนโลยีสะอาดโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่ประเทศไทยนำมาใช้ในกระบวนการต่างๆ มีความทันสมัยตามมาตรฐานสากล เช่นเดียวกับอเมริกาและประเทศชั้นนำอื่นๆ ทำให้สามารถควบคุมค่ามลภาวะต่างๆ ได้ดีกว่าที่กฎหมายกำหนดหลายเท่าตัว

เรียบเรียงโดย สุภร เหลืองกำจร
จากบทความเรื่อง EPA Finalizes Steam Electric Power Plant Effluent Guidelines 09/30/2015 | Sonal Patel
http://www.powermag.com/epa-finalizes-steam-electric-power-plant-effluent-guidelines/