20151209-c02-01

            กฟผ. เชิญร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์ ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“ศาสตร์พระราชา...ตามวิถีพอเพียง” การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ระดับเยาวชน การบรรยายพิเศษ และการฝึกอบรมอาชีพ ซี่งรวมอยู่ในงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙” ครั้งที่ 28 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2558

         (วันที่ 4 ธันวาคม 2558) พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิ สวนหลวง ร.๙ เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่อ “ศาสตร์พระราชา...ตามวิถีพอเพียง” ในงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙” ครั้งที่ 28 ประจำปี 2558 ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

         พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่คนไทยทั้งประเทศมาอย่างยาวนาน และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา จึงได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙” ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2558 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีที่ประชาชนจะได้เรียนรู้แนวพระราชดำริ ผลสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ โดยในส่วนของ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่อ “ศาสตร์พระราชา...ตามวิถีพอเพียง” จัดขึ้นบริเวณด้านในหอรัชมงคล เป็นการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพระราชทานความช่วยเหลือต่างๆ ทั้งในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำ การเกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และการส่งเสริมอาชีพ รวมถึง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภูมิภาคต่างๆของประเทศ และเนื่องด้วยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีได้กำหนดให้เป็น “วันดินโลก” ยังได้จัดนิทรรศการเรื่อง “พระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กับศาสตร์แห่งดิน” โดยกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของโครงการฯที่เป็นรูปธรรม

         สำหรับภายในงานได้จัดการบรรยายพิเศษที่น่าสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิ การแสดงขับร้องจากเยาวชนในบทเพลงพระราชนิพนธ์ และการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์“ดนตรีในดวงใจ” ระดับเยาวชน อายุระหว่าง 8-12 ปี พร้อมทั้งการฝึกอบรมอาชีพอีกหลายหลักสูตร จากผู้เชี่ยวชาญและเกษตรกรตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ประสบความสำเร็จจริงมาถ่ายทอดประสบการณ์ นอกจากนี้ภายในสวนหลวง ร.๙ ยังได้จัดตกแต่งความสวยงามด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด การแสดงการจัดสวนในรูปแบบต่างๆ การจัดสวนหย่อมและสวนแนวตั้ง เพื่อให้ประชาชนที่มาเที่ยวงานได้ชมดอกไม้และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก มีการจำหน่ายต้นไม้และอุปกรณ์จัดสวนในราคาถูก ชมตลาดน้ำ การแสดงวัฒนธรรม 4 ภาค การแสดงดนตรีจาก 4 เหล่าทัพและจาก กทม. การแสดงกลางแจ้ง การแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ และการฉายสารคดีชุด “ประโยชน์สุขของแผ่นดิน” เป็นต้น

20151209-c02-02

20151209-c02-03

20151209-c02-04

20151209-c02-06

20151209-c02-05

20151209-c02-07