header image

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การขออนุญาตสร้างโรงเรือนหรือสิ่งอื่น ปลูกต้นไม้หรือพืชผล ในเขตเดินสายไฟฟ้าตามข้อยกเว้นในมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการยื่นคำขอ

2. ใบคำร้องขออนุญาต

3. รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา

การอนุญาตให้ผู้สร้างโรงไฟฟ้าเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าเข้ากับระบบของการไฟฟ้าตามมาตรา 37 ของ พ.ร.บ. กฟผ.

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการยื่นคำขอ

2. ใบคำร้อง ขอเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า

3. ใบกรอกข้อมูล การเชื่อมโยง

4. รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา

 

218 info go th
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ [เอกสารของหน่วยงานอื่นๆ]