อาเซียน ภูมิภาคที่กำลังเติบโต แต่ประชากรร้อยละ 30 ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ และแม้ว่าประชากรของอาเซียนจะมีรวมกันมากกว่า 600 ล้านคน หรือร้อยละ 8.1 ของโลก แต่มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงร้อยละ 3.5 ของโลก สะท้อนให้เห็นการใช้พลังงานและแนวโน้มความต้องการพลังงานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นๆ ของโลก แต่อาเซียนก็มีความพยายามเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ล่าสุด ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) สมัยที่ 21 (COP 21) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 11 ธันวาคม 2558 ณ กรุงปารีส ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบรรดา 190 ประเทศ ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง

20160315-A01-02

http://www.environnet.in.th/?page_id=3660

          โดยแต่ละประเทศได้ส่ง Intended Nationally Determined Contribution (INDC) ซึ่งระบุแผนการและเป้าหมายการลด CO2 ภายในปี 2573 เป็นลายลักษณ์อักษร ดังมีรายละเอียดสรุปแยกเป็นรายประเทศได้ดังต่อไปนี้

20160315-A01-03

Photo: http://e27.co/echelon/thailand/2015/10/13/top-3-coworking-spaces-bangkok-tech-entrepreneurs/

          ประเทศไทย ตั้งเป้าการลด CO2 ให้ได้ร้อยละ 20-25 ภายในปี 2573 โดยจะเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 20 พร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า และส่งเสริมการประหยัดพลังงาน โดยจะลดการใช้พลังงานทั้งหมดลงร้อยละ 30 ภายในปี 2579 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ในปี 2553

20160315-A01-04

Photo: http://www.philstar.com/business/2015/05/28/1459659/economy-expands-5.2-q1-falls-below-target

          ฟิลิปปินส์ ตั้งเป้าการลด CO2 ไว้สูงที่สุดในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน ถึงร้อยละ 70 แต่อยู่ในเงื่อนไขว่า หากได้รับเงินอุดหนุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือกับนานาชาติ ทั้งนี้ แผนพลังงานที่ช่วยส่งเสริมการลด CO2 คือ จะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในทุกภาคเป็นร้อยละ 37 ภายในปี 2573 พร้อมจะปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการผลิตไฟฟ้า และลดการบริโภคพลังงานในทุกภาคส่วนลงร้อยละ 10

20160315-A01-05

Photo: http://www.economywatch.com/features/The-Reality-of-Social-Change-in-Singapore0104.html

          สิงคโปร์ ตั้งเป้าการลด CO2 ให้ได้ร้อยละ 36 ภายในปี 2573 ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ ทำให้ขาดแคลนพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพ ยังต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก แต่จะมุ่งใช้มาตรการประสิทธิภาพพลังงาน และเน้นลงทุนกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อหานวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่จะช่วยในการลดการปล่อย CO2

20160315-A01-06

Photo: https://ar4met.com/venue/

          อินโดนีเซีย ตั้งเป้าการลด CO2 ให้ได้ร้อยละ 29 แต่จะเพิ่มเป็นร้อยละ 41 หากได้รับเงินทุนอุดหนุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือของสากล โดยมีแผนเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 23 ในปี 2568 ใช้ระบบการจัดการและลดขยะ โดยนำไปใช้ผลิตเป็นพลังงาน นอกจากนั้นยังส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ด้วย

20160315-A01-07

Photo: http://www.businesstimes.com.sg/government-economy/msia-gdp-forecast-to-grow-amid-debt-concerns

          มาเลเซีย จะลดการปล่อย CO2 ลงร้อยละ 35 แต่หากได้รับเงินทุนอุดหนุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือของสากล จะลดให้ได้ร้อยละ 45 มาตรการที่มาเลเซียใช้เพื่อให้บรรลุเป้าดังกล่าว คือ เพิ่มการใช้พลังงานที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิล และสนับสนุนการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว

20160315-A01-08

http://vietnamnews.vn/economy/265146/hcm-city-surpasses-revenue-targets.html

          เวียดนาม ตั้งเป้าลดการปล่อย CO2 ร้อยละ 8 และจะเพิ่มเป็นร้อยละ 25 หากได้รับเงินทุนอุดหนุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือของสากล เวียดนามมีแผนพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ควบคู่กับการส่งเสริมการประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพพลังงานในระบบการผลิตและในชีวิตประจำวัน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการอนุรักษ์ป่าไม้

20160315-A01-09

Photo: http://www.asean-investor.com/cambodia-economy-remains-robust-in-2013-amidst-challenging-global-economic-atmosphere-wb/

          กัมพูชา ตั้งเป้าการลด CO2 แยกออกเป็นรายภาค คือ ร้อยละ 16 ในภาคพลังงาน ร้อยละ 7 ในภาคการผลิต และร้อยละ 3 ในภาคการขนส่ง ในส่วนของภาคพลังงาน กัมพูชามีแผนส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงาน และการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า อีกทั้งยังตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่ป่าครอบคลุมเนื้อที่ร้อยละ 60 ของประเทศ ในปี 2573 เพื่อช่วยดูดซับ CO2

20160315-A01-10

Photo: https://www.thinglink.com/scene/636982190302822402

          บรูไน มีแผนลด CO2 ที่ได้แสดงเจตจำนงไว้ เช่น เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าเป็นร้อยละ 10 ในปี 2578 โดยเน้นแสงอาทิตย์ ลดการบริโภคพลังงานในภาพรวมลงร้อยละ 63 ภายในปี 2578 ส่วนในภาคการขนส่ง จะลดการปล่อย CO2 จากรถยนต์ ในช่วงเวลาเร่งด่วน ให้ได้ร้อยละ 40 ภายในปี 2578 และจะเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์ป่าตามกฎหมาย ให้ครอบคลุมเนื้อที่ร้อยละ 55 จากปัจจุบันร้อยละ 41

20160315-A01-11

Photo: http://www.mmbiztoday.com/articles/myanmar-projects-economic-growth-93pc-2015-16

          เมียนมา ไม่ได้ระบุเป้าการลด CO2 แต่มีแผนเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานน้ำในการผลิตไฟฟ้า โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในปี 2573 ตั้งเป้าให้มีกำลังผลิตติดตั้งของพลังน้ำอยู่ที่ 9,400 เมกะวัตต์ เน้นให้ชุมชนห่างไกลที่ระบบส่งไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึง นำพลังงานหมุนเวียนมาผลิตไฟฟ้าใช้เอง ออกมาตรการให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานในภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้เป็นร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งประเทศ

20160315-A01-12

Photo: http://www.asean-investor.com/a-new-chinese-company-launches-in-vientiane/

          ลาว เป็นอีกประเทศที่ไม่ได้ระบุเป้าการลด CO2 แต่จะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 30 จากการบริโภคพลังงานทั้งหมด ภายในปี 2568 และเพิ่มการนำพลังงานน้ำขนาดใหญ่มาใช้ในการผลิตไฟฟ้า เพื่อขายให้ประเทศเพื่อนบ้าน โดยตั้งเป้าให้มีกำลังผลิตจากน้ำ 5,500 เมกะวัตต์ในปี 2563 อีกทั้งจะเพิ่มพื้นที่ป่าให้เป็นร้อยละ 70 ในปี 2563 เพื่อช่วยดูดซับ CO2

          เป้าหมายการลด CO2 พร้อมด้วยมาตรการต่างๆ ที่แต่ละประเทศในอาเซียนได้แสดงเจตจำนงมา มีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับศักยภาพ เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของประเทศ เงื่อนไขหนึ่ง ที่หลายประเทศอาเซียนกำหนดไว้ก็คือ การได้รับการสนับสนุนจากประเทศที่พัฒนาแล้ว หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่อนข้างมากมาอย่างยาวนาน ชี้ให้เห็นว่า เรื่องของโลกร้อน ต้องเป็นความร่วมมือระดับโลก ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน บนพื้นฐานของความเป็นจริง และความเข้าใจในบริบทของแต่ละประเทศ