พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นกษัตริย์ที่มีสายพระเนตรยาวไกล เล็งเห็นว่าน้ำและไฟเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรัสเห็นชอบกับทางรัฐบาลในสมัยนั้นว่า ควรมีเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้และเพื่อทำการผลิตการแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

20161017-A01-011

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงวางศิลาฤกษ์เขื่อนภูมิพล 24 มิถุนายน 2504

          การไฟฟ้ายันฮี ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้าในขณะนั้น (ก่อนจะมีการควบรวมกับการลิกไนต์และ การไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) เป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างเขื่อนยันฮี ในปี พ.ศ. 2496 ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานพระปรมาภิไธยชื่อเขื่อนว่า ‘เขื่อนภูมิพล’ ในปี พ.ศ. 2500

20161017-A01-022

          จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2507 การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 และพระองค์ได้ทรงพระราชดำรัสในวันประกอบพิธีเปิดไว้ดังนี้

          "เราเห็นพ้องกับรัฐบาลว่าโครงการเอนกประสงค์โครงการแรกของประเทศไทยนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเศรษฐกิจก้าวใหม่ให้ไพศาลออกไป ปัจจุบันน้ำเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงชีวิต และน้ำกับไฟฟ้าส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของชีวิต เมื่อพลเมืองเพิ่มมากและเร็วก็ต้องเพิ่มน้ำและไฟฟ้าให้ทันความต้องการของพลเมือง”

          เขื่อนภูมิพลแห่งนี้เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ และเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งที่ใช้ในการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร และยังเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่สำคัญของประเทศไทย โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 1,062 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง นอกจากนั้น ในปัจจุบันเขื่อนภูมิพลยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย ที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนมาแล้วราว 27 ล้านคน

20161017-A01-033