กฟผ. จัดประชุมวิชาการ “2 DECADES OF COAL ASH APPLICATION : สองทศวรรษแห่งการประยุกต์ใช้เถ้าถ่านหิน” เผยแพร่ผลวิจัยการประยุกต์ใช้เถ้าถ่านหินในอุตสาหกรรมคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อการดำเนินธุรกิจวัตถุพลอยได้ในอนาคต มุ่งสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพเถ้าลอย สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมคอนกรีตและวัสดุก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2559) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดประชุมวิชาการ “2 DECADES OF COAL ASH APPLICATION : สองทศวรรษแห่งการประยุกต์ใช้เถ้าถ่านหิน” เพื่อเผยแพร่ผลวิจัยการประยุกต์ใช้เถ้าถ่านหินในอุตสาหกรรมคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อการดำเนินธุรกิจวัตถุพลอยได้ในอนาคต โดยมีนายสุรชัย เจริญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ กฟผ. เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมสวีสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

20161109 P03 01

    นายสุรชัย เจริญศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ กฟผ. เปิดเผยว่า การจัดประชุมวิชาการ “2 DECADES OF COAL ASH APPLICATION : สองทศวรรษแห่งการประยุกต์ใช้เถ้าถ่านหิน” เป็นเวทีนำเสนอผลการวิจัยโครงการประยุกต์ใช้เถ้าถ่านหินในอุตสาหกรรมคอนกรีตและวัสดุก่อสร้างให้ นักวิชาการ หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการในวงการอุตสาหกรรมคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง ทราบถึงความก้าวหน้าของการประยุกต์ใช้เถ้าถ่านหิน พร้อมทั้งได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน สามารถนำทรัพยากรของประเทศไปใช้อย่างคุ้มค่า ช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงานของประเทศ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ กฟผ. กล่าวเพิ่มเติมว่า เถ้าถ่านหินเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง ประกอบด้วยเถ้าลอยและเถ้าก้นเตา แต่เดิมเถ้าถ่านหินที่เกิดขึ้นจะถูกนำไปฝังกลบเนื่องจากไม่ได้ใช้ประโยชน์ กฟผ. จึงได้ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเถ้าถ่านหินขึ้น ซึ่งงานวิจัยที่ผ่านมาพิสูจน์ได้ว่าเถ้าถ่านหินสามารถนำไปทดแทนการใช้ปูนซีเมนต์บางส่วนในการผลิตคอนกรีต โดยทำให้คุณสมบัติต่างๆ ของคอนกรีตดีขึ้น ลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง นอกจากนี้ยังช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดการใช้หินปูนธรรมชาติจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ผงลง

20161109 P03 03

    สำหรับงานวิจัยเหล่านี้นอกจากช่วยให้คุณภาพของคอนกรีตดีขึ้นแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตให้อุตสาหกรรมคอนกรีตและวัสดุก่อสร้างอีกด้วย โดย กฟผ. ได้นำเถ้าลอยไปทดลองใช้ในโครงการก่อสร้างต่างๆ ของ กฟผ. จนเป็นที่ยอมรับ ต่อมาจึงได้นำเอาเถ้าลอยไปใช้ในโครงการก่อสร้างของภาครัฐและเอกชนอย่างมากมาย อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานพระราม 8 สนามบินสุวรรณภูมิ เขื่อนขุนด่านปราการชล ทางด่วน โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า MRT และ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง

20161109 P03 02

    สำหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้ มีการนำเสนอผลวิจัยและผลการดำเนินงานที่น่าสนใจในหลายหัวข้อ เช่น การนำเสนอเรื่อง “สองทศวรรษแห่งการประยุกต์ใช้เถ้าถ่านหินในงานคอนกรีตในประเทศไทย” โดย ศ.ดร. สมนึก ตั้งเติมศิริกุล ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) และ หัวข้อเรื่อง "Success Story : การใช้เถ้าลอยในงานก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรี” โดย นายอภิรักษ์ สุรภักดี Deputy Engineering Manager และ น.ส.สุภาพร คล้ายทอง Material Engineer จาก บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างที่นำเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 8 – 13 ไปผสมคอนกรีตเพื่อใช้สำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว ทำให้เห็นถึงคุณภาพของเถ้าลอยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ