ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยกองเสริมสร้างทัศนคติ (โครงการห้องเรียนสีเขียว) กำหนดจัดกิจกรรมนำเสนอ ผลงานโรงเรียน “โครงการประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า” และ “โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน” เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) เสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่าง กฟผ. โรงเรียน นักเรียน และครอบครัวของนักเรียน ในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งภายในโรงเรียนและครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรม

20161117-C01-01

          นายจิระศักดิ์ มัณฑางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า กฟผ. เปิดเผยว่า โครงการห้องเรียนสีเขียวเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2541 มุ่งเน้นที่การปลูกฝังทัศนคติในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่เยาวชนในโรงเรียน และพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสู่การบริหารจัดการพลังงานภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ และในปี 2559 นี้ ได้จัดโครงการประกวดลดการใช้พลังงานไฟฟ้าขึ้น 2 โครงการ ได้แก่ “โครงการประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า” จะพิจารณาผลงานจากกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนมากกว่าร้อยละ 3 ขึ้นไป ในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2559 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 และ “โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน” จะพิจารณาจากกิจกรรมที่โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้านมากกว่าร้อยละ 5 ขึ้นไป โดยจะจัดเวทีให้โรงเรียนที่มีผลงานโดดเด่นมานำเสนอในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร ท.102 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

          นายจิระศักดิ์. กล่าวต่อไปว่า โรงเรียนได้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนกว่า 200 โรงเรียนทั่วประเทศ และในขณะนี้มี 12 โรงเรียนที่มีความโดดเด่นในกระบวนการจัดการเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ที่จะมานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อตัดสินคัดเลือกรางวัลชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยม ซึ่งจะได้รับรางวัลอันทรงเกียรติคือ ถ้วยเกียรติยศ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ พร้อมด้วยเกียรติบัตรและเงินรางวัล

20161117-C01-02

          “ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการนำเสนอของโรงเรียนในวันและเวลาดังกล่าว ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. ช่วยเสริมสร้างให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตสำคัญของชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม” นายจิระศักดิ์ กล่าวในที่สุด