กฟผ. ร่วมกับฐานทัพเรือสงขลา และสถานศึกษาในอำเภอเทพา จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน EGAT ENVI CAMP ครั้งที่ 2 : ปณิธานตามรอยพ่อ ในระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2559 ณ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่อำเภอเทพา มีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ยั่งยืน พร้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ เพื่อให้เป็นคนดีของสังคม

CSR 20161117 06

    วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2559) พลเรือตรี ชาติชาย ยุวรัตน์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชน EGAT ENVI CAMP ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 : ปณิธานตามรอยพ่อ โดยมี นางสิริลักษณ์ พงศ์จตุรวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายมนัส แสงเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ กฟผ. นายสมโชค จันทร์ทอง ผู้แทนหัวหน้าโครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา ผู้บริหาร กฟผ. คณะนายทหาร และสื่อมวลชน ร่วมพิธีเปิด ณ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 อ.เมือง จ.สงขลา

CSR 20161117 02

    พลเรือตรี ชาติชาย ยุวรัตน์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 กล่าวว่า กิจกรรมค่ายเยาวชน EGAT ENVI CAMP เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับเยาวชน เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานการรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาประเทศ มีความรักสามัคคี นำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมไปถ่ายทอดให้ครอบครัวและชุมชนทราบและสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ยั่งยืน ตลอดจนเพื่อเยาวชนรุ่นใหม่ได้ทราบและนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นคนดีของสังคมตลอดไป

    นายมนัส แสงเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ กฟผ. กล่าวว่า กิจกรรมค่ายเยาวชน EGAT ENVI CAMP ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ ปณิธานตามรอยพ่อ โดยความร่วมมือของ กฟผ. ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ผู้นำชุมชนอำเภอเทพา คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในอำเภอเทพา ซึ่ง ครั้งแรกจัดไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยนำเยาวชนในพื้นที่อำเภอเทพามาร่วมเข้าค่าย เพื่อให้ความรู้สร้าง ความเข้าในด้านพลังงาน และภารกิจของ กฟผ. ซึ่งนอกจากพัฒนาพลังงานไฟฟ้าให้มั่นคงเพียงพอแล้ว ยังดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย เพื่อให้สังคมอยู่ดีมีสุข และเพื่อให้เยาวชนได้นำความรู้ที่ได้ไปสร้างการมี ส่วนร่วม และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีความยั่งยืน ตลอดจนได้นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช เช่น แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดด้านพลังงาน มาส่งเสริมให้เยาวชนที่ ร่วมเข้าค่ายในครั้งนี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เป็นคนดีและคนเก่งต่อไป โดยมีเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 - 6 จากโรงเรียนเทพา และโรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ อำเภอเทพา จำนวน 51 คน ร่วมเข้าค่ายเยาวชน

CSR 20161117 04

    สำหรับการจัดโครงการค่ายเยาวชน EGAT ENVI CAMP ครั้งนี้ จะมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจ และการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน การสำนึกรักบ้านเกิด ความรักความสามัคคี พร้อมตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน และการเฝ้าระวังดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีกิจกรรมวาดภาพ ในหัวข้อ “พ่อหลวงในดวงใจ” และ กิจกรรมฐาน 4 ฐาน คือ ฐานอยู่อย่างพอเพียง เรื่อง “ชีววิถี” ฐานสิ่งแวดล้อมดีมีสุข เรื่อง “การตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น” ฐานพลังงานยั่งยืน และ ฐานรู้รักสามัคคี (Teamwork) อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้พลังคิด โรงไฟฟ้าจะนะ กฟผ. อ.จะนะ จ.สงขลา และ ทัศนศึกษาภายในฐานทัพเรือ อีกด้วย