กฟผ. แจ้งเลื่อนจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ครั้งที่ ๑ (ค.๑) โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ ๔-๗ ออกไปประมาณ ๒-๓ สัปดาห์ พร้อมรับฟังและเจรจาเพื่อหาทางออกในเรื่องผลกระทบกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตชุมชน และดูแลสิทธิประโยชน์ของชุมชนให้ดีที่สุด

          ว่าที่ พ.ต.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ (ชพฟช.) ชี้แจงว่า ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กฟผ. ได้มอบหมายให้ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.๑) โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ ๔ - ๗ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะและได้มีประชาชนจำนวนหนึ่งรวมตัวกันชุมนุมอภิปรายอยู่บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยในประเด็นความกังวลเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการ

20161201 M01 01

          ดังนั้น นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ และนายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒ (ชฟฟ๒.) ได้ร่วมกันเจรจาพูดคุยทำความเข้าใจกับตัวแทนของกลุ่มผู้ชุมนุม โดยตัวแทนผู้ชุมนุมได้แจ้งให้ทราบว่า ทางกลุ่มมีความกังวลในเรื่องผลกระทบกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตชุมชน ซึ่งทางจังหวัด และ กฟผ. ได้ร่วมกันชี้แจงยืนยันว่า พร้อมรับฟังและเจรจาเพื่อหาทางออกในเรื่องดังกล่าว และดูแลสิทธิประโยชน์ของชุมชนให้ดีที่สุด โดยภายหลังจากเจรจาจึงพิจารณาเห็นควรเลื่อนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ค.๑ โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ ๔-๗ นี้ ออกไปอีกประมาณสองหรือสามสัปดาห์ จึงได้ประกาศแจ้งให้ประชาชนประมาณ ๑,๐๐๐ คนที่มาร่วมรับฟังความคิดเห็นทราบว่า ขอยุติการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ทุกฝ่ายจึงแยกย้ายเดินทางกลับไปด้วยความสงบเรียบร้อย

20161201 M01 02

          ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ กล่าวในตอนท้ายว่า ความจริงโครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปแล้ว แต่เนื่องจากผลการเปิดประมูลก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้คัดเลือกจากข้อเสนอที่ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด ทำให้โครงการนี้มีศักยภาพที่จะพัฒนาได้ถึงขนาดกำลังผลิต ๖๕๕ เมกะวัตต์ ซึ่งสูงกว่าโรงไฟฟ้าเดิมตามแผนที่มีขนาดกำลังผลิต ๖๐๐ เมกะวัตต์ จึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นขึ้นใหม่ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเป็นเวทีรับฟังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน ซึ่งเป็นผลดีกับทุกภาคส่วน

20161201 M01 03

          “ภายหลังการเลื่อนการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ กฟผ. จะเชิญกลุ่มผู้นำชุมชนทุกกลุ่มมาหารือกันถึงแนวทางการจัดรับฟังความคิดเห็นครั้งต่อไป จะมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างไร สิ่งที่ประชาชนต้องการพัฒนาอยู่ที่ประเด็นใด ต้องพูดคุยกันให้ได้เป็นกรอบหรือทิศทางที่ชัดเจนกันก่อน สำหรับกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถทำได้ โดยเชื่อว่ากลุ่มที่แสดงออกนั้นมีความหวังดีที่อยากเห็นชุมชนแม่เมาะและโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีความเจริญก้าวหน้า มีมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบที่ชัดเจน” ว่าที่ พ.ต.อนุชาต กล่าวในที่สุด