20161226 P01 01

        กฟผ. โดย สายงานระบบส่ง ร่วมกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดโครงการสร้างบ้านปลา ด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บริเวณหาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเล อย่างยั่งยืน

         เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถโครงการบ้านปลา (ปะการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 พร้อมด้วยผู้บริหาร กฟผ. ร่วมในพิธี อาทิ นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.) นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ (รวสก.) และ นายวรพจน์ อินทร์ทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง (ชสป.) โดยมี นายไวยวิทย์ สุขมาก ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง (อปล.) เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณหน้าอาคาร ท.102 สำนักงานใหญ่ กฟผ. บางกรวย นนทบุรี

         นายไวยวิทย์ สุขมาก อปล. กล่าวว่า สายงานระบบส่ง มีภารกิจรับ – ส่ง จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าผ่านระบบการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และลูกค้าตรง 8 ราย ซึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญนอกจากสายส่งและเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงแล้ว นั่นคือ ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าซึ่งเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญ สายงานระบบส่งได้เห็นความสำคัญเรื่องนี้ จึงหาวิธีการนำไปใช้ประโยชน์ต่อเมื่ออุปกรณ์เหล่านี้หมดอายุการใช้งาน และหนึ่งในการดำเนินการ คือ นำไปใช้ในการสร้างระบบนิเวศทางทะเล โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางทะเล อาทิ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมเจ้าท่า และมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม เพื่อศึกษาความปลอดภัยของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้สร้างระบบนิเวศทางทะเลอย่างปลอดภัยและยั่งยืน

20161226 P01 02

         อปล. กล่าวต่อไปว่า โครงการ ฯ นี้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่งทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล สร้างรายได้เพิ่มให้ท้องถิ่น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและปะการัง และเป็นการนำลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าที่หมดอายุการใช้งานมาใช้ให้เกิดประโยชน์

         สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ นี้ ได้ดำเนินการโครงการ ฯ ลักษณะนี้ผ่านไปแล้วถึง 3 ครั้ง รวมจำนวน 700 ชุด และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ซึ่งจะดำเนินการปล่อยบ้านปะการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าสู่ท้องทะเล ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี อีกจำนวน 200 ชุด