20170106-MIS01-01

          นายคติ ชนนีบำรุง ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง (กลช-ฟ.) ประชุมร่วมกับนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และร่วมแถลงข่าวสถานการณ์น้ำ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กรณีมีกระแสข่าวลือในสื่อออนไลน์ เรื่องการปล่อยน้ำของเขื่อนบางลาง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนนั้น ไม่เป็นความจริง โดยทาง กลช-ฟ. กล่าวว่า เนื่องจากเดือนธันวาคม 2559 มีปริมาณฝนตกบริเวณท้ายเขื่อนบางลางจนถึงอำเภอเมืองปัตตานีมากกว่าเหนือเขื่อน ซึ่งน้ำที่ไหลเข้าอ่างมีปริมาณน้อยมากและสามารถกักเก็บไว้เป็นน้ำต้นทุนในปี 2560 ต่อไป ซึ่งทางโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางได้หยุดระบายน้ำผ่านเครื่องตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยข้อมูลล่าสุด (วันที่ 5 มกราคม 2560) ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง เท่ากับ 712.94 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 49 และใช้การได้ 436.66 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 37 จึงไม่มีเหตุผลที่ต้องระบายน้ำออก

20170106-MIS01-02

          อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีข่าวการระบายของเขื่อนบางลางนั้น ทางหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง จึงขอความร่วมมือประชาชนที่รับข่าวสารควรพิจารณาก่อนที่จะเผยแพร่ต่อออกไป เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดของประชาชน