กฟผ. เปิดศูนย์ปฏิบัติการ กฟผ. เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้อย่างใกล้ชิด ระดมความช่วยเหลือรอบด้าน พร้อมวางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด ร่วมผ่าวิกฤตน้ำท่วมใต้ด้วยน้ำใจ กฟผ.

20170112-CSR01-01

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดศูนย์ปฏิบัติการ กฟผ. (EGAT OPERATION CENTER) เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้อย่างใกล้ชิด โดยประสานงานกับหน่วยงาน กฟผ. ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และตรงต่อความต้องการของชุมชน โดยมีนายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า เป็นประธานศูนย์ฯ พร้อมด้วยนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมประชุมรับฟังรายงานสรุปสถานการณ์ ข้อมูลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน และประเมินสถานการณ์กับหน่วยงาน กฟผ. ในพื้นที่ภาคใต้ ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2560 ณ ห้อง 411 อาคาร ท.100 สำนักงานกลาง กฟผ.

20170112-CSR01-02

          นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กล่าวว่า กฟผ. ให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ครั้งนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน กฟผ. ในพื้นที่ภาคใต้ ผ่านศูนย์ปฏิบัติการ กฟผ. ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2560 เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการดำเนินการช่วยเหลือ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงทั่วทุกพื้นที่ และตรงต่อความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งที่ผ่านมา กฟผ. ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้นแล้ว ทั้งการแจกจ่ายถุงยังชีพ ส่งมอบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค สนับสนุนยานพาหนะที่จำเป็น รวมทั้งดูแลรักษาระบบผลิตและส่งไฟฟ้า ให้สามารถจ่ายไฟได้เป็นปกติ ไฟฟ้าไม่ดับ รวมทั้งประเมินและเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

          นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการกิจการสังคม กล่าวว่า กฟผ. วางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ไว้ 2 มาตรการ คือ มาตรการเยียวยาในช่วงน้ำท่วมและมาตรการฟื้นฟูในช่วงหลังน้ำลด ซึ่งในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมา กฟผ. ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สบอุทกภัยอย่างเต็มที่ และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนในช่วงหลังน้ำลด กฟผ. วางแผนมาตรการฟื้นฟูชุมชน โดยการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนงบประมาณสำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนและชุมชน, จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อบริการตรวจรักษาประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลยันฮี โรงพยาบาลเจ้าพระยา และโรงพยาบาลวัดไร่ขิง, จัดตั้งศูนย์อาชีวบริการและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จำนวนกว่า 33 ศูนย์ โดย กฟผ. ร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รับซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมทั้งลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนและชุมชนที่ประสบเหตุโดยมีจิตอาสา กฟผ. ร่วมลงพื้นที่ด้วย โดย กฟผ. ประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอย่างเต็มที่ เพื่อจับมือร่วมกันฝ่าวิกฤตอุทกภัยภาคใต้ครั้งนี้ไปด้วยกัน ...

          ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชี "กฟผ.รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย" ธนาคารกรุงไทย สาขาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย เลขที่บัญชี 143-0-09814-7 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 436 4620