กระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดพร้อมประชาชน นักเรียน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง หวังร่วมสืบสานพระราชปณิธานรัชกาลที่ 9

20170124-CSR01-01

          เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทน กฟผ. เข้าร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรม “สืบสานพระราชปณิธานพลังความดีเริ่มที่ตัวเรา ณ คุ้งบางกระเจ้า” ที่สวนสุขภาพลัดโพธิ์ และสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ตำบลทรงคะนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี นายสมนึก บำรุงสาลี รองปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานกรรมการดำเนินโครงการคุ้งบางกระเจ้าเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวรายงานความคืบหน้าโครงการคุ้งบางกระเจ้าเฉลิมพระเกียรติฯ มีคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากกระทรวงพลังงาน กฟผ. บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน หน่วยงานราชการ ประชาชน คณะครู-นักเรียน ในพื้นที่ เข้าร่วมงานจานวนมาก

          พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงพลังงานและองค์กรต่างๆ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วยต่างล้วนสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และตั้งใจสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ โดยกระทรวงพลังงาน ปตท. กฟผ. และ ภาคีเครือข่าย ได้น้อมนาพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเริ่มดำเนินโครงการคุ้งบางกระเจ้าเฉลิมพระเกียรติฯ มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 จวบจนปัจจุบัน มีความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่สีเขียว การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมวิถีชุมชน

          “วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราทุกคนจะมาร่วมกันตั้งใจสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ เรียนรู้คำสอนของพ่อ ร่วมปฏิญาณตนผ่านการกระทำความดีในกิจกรรม “สืบสานพระราชปณิธานพลังความดีเริ่มที่ตัวเรา ณ คุ้งบางกระเจ้า” อีกครั้งหนึ่ง” พล.อ.อนันตพร กล่า

          นายธาตรี ริ้วเจริญ กล่าวว่า โครงการคุ้งบางกระเจ้าเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงาน กฟผ. ปตท. ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเป้าหมายโครงการ โดยมีมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นที่ปรึกษา ซึ่งดำเนินงาน 3 ด้าน คือ การพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมวิถีชุมชน และการจัดการ องค์ความรู้ ภายใต้แนวทางพระราชดำริวิถีพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในการนี้ กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนหลอดไฟ LED พร้อมโคมไฟ จำนวน 129 ชุด Solar Roof พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 3 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด และ โคมไฟส่องสว่าง LED พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 550,000 บาท ให้แก่โครงการคุ้งบางกระเจ้าเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วย โดยทั้งหมดจะนำไปติดตั้งที่อาคารในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ถนนโดยรอบ และอาคารจอดรถภายในสวนเฉลิม พระเกียรติฯ 80 พรรษา ซึ่งจะดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560

20170124-CSR01-02

          สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ กิจกรรม “สืบสานพระราชปณิธานพลังความดีเริ่มที่ตัวเรา ณ คุ้งบางกระเจ้า” ได้มีการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การถวายอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที นาโดยนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ จากนั้น ประธานในพิธีได้นากล่าวคำปฏิญาณตนร่วมกับผู้ร่วมงาน พร้อมมอบ DVD หนังสั้น เทิดพระเกียรติฯ แก่ชุมชน 6 ตำบล และมอบ “กล้าพันธุ์ดี” แก่ตัวแทนเยาวชนภายในพื้นที่ หลังจากนั้น ได้ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ ณ เนินมิยาวากิ ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา เป็นอันเสร็จพิธี