มูลนิธิกำธน สินธวานนท์ มอบ 8 รางวัล ด้านผลงานทางวิชาการ และผู้กระทำความดี ประจำปี 2559 ส่งเสริมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่ไม่หยุดพัฒนา และบำรุงขวัญผู้ปฎิบัติงานที่ได้ประกอบคุณงามความดีสร้างชื่อเสียงให้แก่ กฟผ.

20170201-MIS02-01

          เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 นายวีระวัฒน์ ชลายน อดีตผู้ว่าการ กฟผ. ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิ “กำธน สินธวานนท์” เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลมูลนิธิกำธน สินธวานนท์ แก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่ทำประโยชน์ด้านวิชาการ และประกอบคุณความดี สร้างชื่อเสียงให้แก่องค์การ โดยมี นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ และนายวิทยา คชรักษ์ อดีตผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมแสดงความยินดี และมี นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการบริหาร ในฐานะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของรางวัลฯ ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช อาคาร ต.040 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

          นายวีระวัฒน์ ชลายน อดีตผู้ว่าการ กฟผ. ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิฯ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและปลื้มใจที่องค์การของเรายังมีชีวิตชีวาอยู่ เพราะผู้ปฏิบัติงานของเราไม่เคยหยุดนิ่ง ไม่เคยหยุดพัฒนา มีการคิดค้นพัฒนาและทำคุณประโยชน์เพื่อองค์การและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ขอให้คงรักษาความดีและความขยันหมั่นเพียรไว้ตลอดไป

          มูลนิธิ “กำธน สินธวานนท์” จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความคิดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. หรือผู้ที่ทำประโยชน์ด้านวิชาการ และหรือปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของ กฟผ. เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจผู้ปฎิบัติงานที่ได้ประกอบคุณงามความดีสร้างชื่อเสียงให้แก่ กฟผ. และเพื่อส่งเสริมผู้ที่สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกกับ กฟผ. รวมทั้งดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

          รางวัลมูลนิธิ กำธน สินธวานนท์ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2559 นั้น คณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิชาการ ซึ่งมีนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ เป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการคัดเลือกผู้กระทำความดี ซึ่งมีนายสมบัติ ศานติจารี อดีตผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานกรรมการ ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่สมควรได้รับรางวัลมูลนิธิ “กำธน สินธวานนท์ ประจำปี 2559” รวม 8 รางวัล ได้แก่ รางวัลผลงานทางวิชาการ 6 รางวัล และรางวัลผู้กระทำความดี 2 รางวัล

          รางวัลผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ได้แก่ ผลงาน “อุปกรณ์เคลื่อนย้ายตู้บอร์ดขนาดใหญ่” เจ้าของผลงาน กองระบบควบคุมและทดสอบ ฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง

          รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ จำนวน 2 รางวัล สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ได้แก่ ผลงาน “ระบบ SCADA โทรมาตรลุ่มน้ำ กฟผ.” เจ้าของผลงาน กองเทคโนโลยีศูนย์ควบคุม และสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ได้แก่ ผลงาน “ระบบป้องกันการอุดตัน Intake โรงไฟฟ้า โดยวิธี Air Spiral Barrier” เจ้าของผลงาน นายณัฐพล พินิจจันทร์ หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และคณะ

          รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ จำนวน 3 รางวัล สาขาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ได้แก่ ผลงาน “สารสนเทศสนับสนุนการควบคุมระบบไฟฟ้า เพื่อติดตามการใช้ไฟฟ้าของประเทศ” เจ้าของผลงาน นายคงศักดิ์ นันท์ธนะวานิช วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าและคณะ และผลงาน “โปรแกรมวิเคราะห์และแสดงพิกัดตำแหน่งฟ้าผ่าเทียบแนวสายส่ง” เจ้าของผลงาน นายนวณัฐ เอื้ออนันต์ วิศวกรระดับ 9 ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ได้แก่ ผลงาน “Turbine Monitoring and Control System (TMC)” เจ้าของผลงาน นายณรงค์ แจ่มรัสมี ช่างระดับ 7 แผนกระบบควบคุมหม้อน้ำและกังหัน ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า และคณะ

20170201-MIS02-02

          ด้านรางวัลผู้กระทำความดี รางวัลดีเลิศ ได้รับโล่รางวัลมีสัญลักษณ์ม้าน้ำทองคำ จำนวน 1 รางวัล สาขาทำคุณประโยชน์ต่อ กฟผ. ได้แก่ น.ส. สายรุ้ง เกิดแก้ว พนักงานวิชาชีพระดับ 7 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าบางปะกง รางวัลดีมาก ได้รับโล่รางวัลมีสัญลักษณ์ม้าน้ำทองคำ จำนวน 1 รางวัล สาขาการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นายสมบูรณ์ คงปาน อดีตผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. วิทยากรระดับ 8 กองบำรุงรักษาโยธา เขื่อนภูมิพล