สรอ. ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ผลไม่พบข้อบกพร่องสำคัญ พร้อมชี้จุดแข็งโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ผู้บริหารให้ความสำคัญในการคิดใหม่ทำใหม่ ส่วนผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถและมุ่งมั่นในการทำงาน

20170201-MIS03-01

          เมื่อวันที่ 16 - 20 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 137 อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ. แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้แก่ นายพงษ์เทพ อาสนิททอง, นายเขมชาติ หวังกิจจามร, นายพัฒนพงศ์ บำรุงสุข, นายธีระพันธุ์ จันทร์แก้ว และ น.ส.วรภา ดงไม้สถิตย์ โดยคณะฯ ได้เข้าตรวจติดตามผลการรักษาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 - 2554 และ BS OHSAS 18001:2007 ตรวจการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 เป็น ISO 14001:2015 โดยผลการตรวจ ไม่พบข้อบกพร่องสำคัญ

          นายพงษ์เทพ อาสนิททอง ผู้ตรวจประเมิน สรอ. แจ้งผลการตรวจว่า การตรวจประเมินครั้งนี้ กลุ่มผู้ตรวจประเมินได้สุ่มตรวจสอบการดำเนินการจากการปฏิบัติงานจริงและจากบันทึกครอบคลุมทุกช่วงเวลาทำงานพบว่า องค์การได้จัดทำระบบการจัดการโดยอ้างอิงตามข้อกำหนดของระบบการจัดการและได้นำไปปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ โดยจุดแข็งที่พบคือผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะให้เป็นองค์การแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญในการคิดใหม่ทำใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของการจัดการในทุกมุมมอง มีการกำหนดนโยบาย ทิศทางขององค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนจัดทำแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนกลยุทธ์ของ กฟผ. ให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้อง มีการกำหนดตัวชี้วัดสำคัญให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในแต่ละด้าน รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ โดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานแสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายและนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ และสุดท้ายผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานรุ่นใหม่ที่มีความรู้และมุ่งมั่นในการทำงานของตนเอง

20170201-MIS03-02

          โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้นำระบบต่างๆ เข้ามาใช้ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา เช่น ระบบมาตรฐานการจัดการ (ISO: International Standards Organization) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ระบบมาตรฐานคุณภาพการผลิต ISO 9002, ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001, ระบบมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มอก.18001 และระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนและสังคม ทั้งนี้ระบบมาตรฐานการจัดการดังกล่าว สรอ. จะเข้าตรวจประเมินผลเพื่อติดตามการรักษาระบบ ทุก 9-12 เดือน รวมทั้งมีการตรวจติดตามเพื่อต่ออายุการรับรองระบบทุก 3 ปี และมีการทบทวนข้อกำหนดเพื่อปรับปรุงระบบมาตรฐานทุก 4 ปี