กฟผ. เตรียมจัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ช่วยเหลือเยาวชนจากครอบครัวที่ขาดแคลนที่อยู่ในพื้นที่พัฒนาโครงการ กฟผ. ด้าน ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมเป็นหนึ่งในผู้ให้โอกาสแก่เยาวชนพร้อมร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 23 ก.พ. นี้

20170206-CSR01-01

          ว่าที่ พ.ต. อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ ในฐานะประธานโครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ ฯ กฟผ. เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนเข้ากองทุนกลางโครงการพ่อ - แม่อุปถัมภ์ ฯ กฟผ. ณ ห้องชมรมพุทธศาสตร์ กฟผ. ชั้น 3 อาคาร ต.102 สำนักงานใหญ่ กฟผ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินจากผู้มีจิตเมตตาร่วมทำบุญครั้งนี้สมทบเข้าในกองทุนกลางของโครงการนำไปช่วยเหลือเยาวชนชาย-หญิงกลุ่มเสี่ยงที่มาจากครอบครัวที่ขาดแคลนในพื้นที่พัฒนาโครงการ กฟผ. รวมทั้งโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่และโครงการโรงไฟฟ้าเทพา

          ว่าที่ พ.ต. อนุชาต กล่าวว่า โครงการพ่อแม่พ่อ - แม่อุปถัมภ์ กฟผ. ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการจนครบ 12 ปีในปี 2559 ซึ่งเริ่มจากการมอบทุนการศึกษาทุนละ 2,000 - 3,000 บาทต่อภาคเรียนให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงจำนวน 47 คน ในปี 2547 ในพื้นที่โครงการพัฒนาเหมืองเวียงแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ต่อมาได้มีพ่อ - แม่อุปถัมภ์เพิ่มขึ้นจึงมีการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องภาคเรียนละ 150 - 160 ทุน เป็นเงินกว่า 500,000 บาทในแต่ละภาคเรียน และพ่อ - แม่อุปถัมภ์ยังได้ทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่เยาวชนที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแล้วจำนวน 70 คน ซึ่งได้มีการมอบทุนการศึกษาครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 160 ทุน จำนวนเงิน 600,000 บาท ตลอดปีได้ให้แก่เยาวชนในโครงการประมาณ 400 คน รวมเงินทุนการศึกษาประมาณ 10 ล้านบาท

          “การดำเนินงานที่ผ่านมา นอกจากจะมีการระดมทุนการศึกษาในแต่ละภาคเรียนแล้ว ยังมีเยาวชนในโครงการที่ประสบภาวะวิกฤติระหว่างที่เรียนระดับปริญญาตรี หรือพ่อ-แม่อุปถัมภ์เกษียณอายุและไม่ได้ให้ทุนการศึกษาต่อ รวมทั้งได้มีการช่วยเหลือเยาวชนในพื้นที่พัฒนาโครงการของ กฟผ. ที่โรงไฟฟ้าบางปะกง โครงการโรงไฟฟ้าเทพาและโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ ดังนั้นโครงการฯได้จัดให้มีการแข่งขันเปตองการกุศล โดยมีทีมเปตอง รัฐวิสาหกิจต่างๆ การตั้งตู้รับบริจาคภายใน สำนักงานใหญ่ กฟผ. รวมทั้งการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบเข้าเป็นกองทุนกลางของโครงการขึ้นเป็นครั้งที่ 2 จึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน ร่วมเป็นหนึ่งในผู้ให้โอกาสแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงเหล่านั้น นอกจากจะเกิดบุญกุศลโดยตรงของแต่ละท่านแล้ว ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีของ กฟผ. ที่มีผู้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือชุมชนและสังคมในพื้นที่พัฒนาโครงการด้วย” ว่าที่ พ.ต. อนุชาต กล่าว

          สำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมกุศลในกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนโครงการพ่อ - แม่อุปถัมภ์ครั้งนี้นอกจากจะร่วมทำบุญผ่านใบบอกบุญตามที่คณะทำงานและผู้แทนแต่ละสายงานรวบรวมแล้ว ยังสามารถร่วมกุศลด้วยการโอนเงินเข้าร่วมบุญผ่านบัญชี “ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนโครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ กฟผ.” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทยสาขาย่อย กฟผ. เลขบัญชี 143-0-19337-9 ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ประสานงานโครงการ ดังนี้ นายณรงค์ฤทธิ์ กิตติวราพล โทร. 0-2436-4828 , 081-3442733 นายชูชีพ กาญจนสูตร อสค. โทร. 0-2436-1134 , 081-9663946 น.ส.อุมาวศรี อุณเอกลาภ อกค. โทร. 0-2436-4647 , 061-9688321 และน.ส.นันท์ชนก นุชมิตร อสค. โทร. 0-2436-1134 , 089-7467238